KATWIJK – Met de aanleg van de RijnlandRoute worden ook een nieuwe rotonde bij de Voorschoterweg/ Verlengde Duyfraklaan en een snelfietsroute en wandelpad (in de parkstrook) langs de N206 / Ir. G. Tjalmaweg gerealiseerd. Hiervoor moeten 19 bomen worden gekapt, waarvan 13 vergunningplichtig zijn vanwege de omvang van de stam. Voor de kap van deze 13 bomen heeft de provincie Zuid-Holland op 29 januari een vergunning bij de gemeente aangevraagd.

In december vorig jaar verleende de gemeente een vergunning voor de kap van bomen voor de aanleg van de weg zelf. Op dit moment is de uitvoeringswijze van de aannemer voor de aanleg van de RijnlandRoute nog niet bekend. Het is daarom niet uit te sluiten dat extra bomen gekapt moeten worden. De aannemer zal hier dan zelf een vergunning voor aanvragen. Dit geldt ook voor eventuele te kappen bomen in verband met de verlegging van kabels en leidingen.

Bomencompensatie
Om de bomenkap voor de aanleg van de RijnlandRoute te compenseren, heeft de provincie in overleg met de gemeente Katwijk een bomencompensatieplan opgesteld. In dit plan staan de landschappelijke inpassing van de weg en verhoging van de kwaliteit van het groen centraal. In totaal plant de provincie 460 nieuwe bomen aan. Verder worden de taluds tegen de geluidschermen en bij de viaducten over de Tjalmaweg deels beplant met bloesemdragende struiken en ingezaaid met bloemrijk gras. Langs de wanden bij de verdiepte ligging van de weg en tegen de geluidschermen worden ruim 25.000 klim- en hangplanten geplant met als doel de weg en schermen zo groen als mogelijk in te passen. U vindt het bomencompensatieplan op de website van de provincie. Ook vindt u daar meer informatie over de RijnlandRoute.

Proces vergunningverlening
De gemeente neemt binnen 8 weken na de aanvraag van de vergunning een besluit. Als de vergunning wordt verleend, dan wordt dit in de krant en op de website gepubliceerd. Na de vergunningverlening volgt een bezwaarperiode van 6 weken. Belanghebbenden kunnen binnen deze 6 weken een bezwaar indienen. Het college van B&W neemt vervolgens een besluit over de afhandeling van de bezwaren. Het kappen van de bomen kan starten na afloop van de bezwaartermijn.

Comments

comments

DELEN