Tijdens de commissievergadering op 28 november stond de startnotitie Regionale Energie Strategie op de agenda. In deze startnotitie wordt een procesvoorstel gedaan om in regionaal verband te komen tot een Regionale Energiestrategie (RES). De SGP heeft ingestemd met de startnotitie.

De regionale ambitie is om in 2050 energieneutraal te zijn. Of dat realistisch is moet nog blijken, maar de SGP vindt het belangrijk om een hoog ambitieniveau na te streven. In de afgelopen jaren zijn er reeds concrete maatregelen getroffen om deze ambitie te bereiken. Zo wordt er oa steeds meer zonne-energie op daken op gewekt en wordt er ingezet op energiebesparing in onze gemeente. Verder zijn er diverse onderzoeken uitgevoerd om alternatieve energiebronnen te bestuderen. Naar aanleiding van het landelijke klimaatakkoord wordt van gemeentes echter veel meer verwacht: Het rijk heeft Nederland opgedeeld in 30 regio’s die een Regionale Energie Strategie moeten opstellen waarin regionale keuzes moeten worden gemaakt voor de opwekking van duurzame elektriciteit, de warmtetransitie in de gebouwde omgeving en de daarvoor benodigde opslag en energiestructuur.

In de behandelde startnotitie wordt voorgesteld om langs de lijn van nader onderzoek te komen tot een Regionale Energie Strategie. Duidelijk is dat de uitvoering van Energiestrategie een grote impact zal hebben op ons landschap, en verder zullen al onze omwoners daar mee te maken krijgen. Daarom heeft de SGP gepleit om in vroeg stadium alle betrokkenen te betrekken bij de formulering van de Regionale Energiestrategie. Verder is het voor de SGP van belang dat de energietransitie betaalbaar en betrouwbaar is voor de inwoners van Katwijk.
Verder heeft de SGP verzocht om vertegenwoordiging vanuit de bollenstreek toe te voegen aan de regionale stuurgroep die het proces in hoofdlijnen begeleidt zodat de belangen van Katwijk in vroeg stadium geborgd kunnen worden.

Comments

comments

DELEN