De raadscommissie voert op 3 december zes debatten, over het regionaal toepassingskader tijdelijke wet COVID-19, de najaarsbestuursrapportage, de aanleg van een warmtenet in Kalkoven, de prestatieafspraken 2021-2024 met Dunavie en SHD, de keuzes voor invoering van de Omgevingswet en de verkoop van complex Parledam door DSV. Vanwege de maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen vergadert de raadscommissie via een videoverbinding.

Regionaal toepassingskader tijdelijke wet COVID-19
De raadscommissie debatteert tussen 19.30 en 20.30 uur over de toepassing van de Coronawet. Vanaf 14 maart heeft de Veiligheidsregio diverse noodverordeningen vastgesteld. Deze noodverordeningen gaan plaatsmaken voor de landelijke Tijdelijke wet maatregelen COVID-19 (Coronawet). De Veiligheidsregio heeft een regionaal toepassingskader opgesteld om het gebruik van de bevoegdheden, die de burgemeesters onder deze landelijke wet krijgen, op elkaar af te stemmen.

Prestatieafspraken 2021-2024 met Dunavie en SHD
Tussen 19.30 en 20.30 is er ook een debat over de afspraken die de gemeente, stichting Huurdersbelangen de Duinstreek (SHD) en Dunavie hebben gemaakt voor de komende 4 jaar en in bijzonder voor 2021. In deze afspraken is aangegeven hoe de gewenste ontwikkeling van de (overwegend sociale) woningvoorraad bereikt kan worden.

Najaarsbestuursrapportage
De raadscommissie debatteert tussen 20.30 en 21.30 uur over de bestuursrapportage. Deze geeft een beeld van de uitvoering en de bijstelling van het beleid over de eerste negen maanden van 2020. Deze rapportage voorspelt een nadelig resultaat van € 195.000 in 2020.

Keuzes voor invoering van de Omgevingswet
Tussen 20.30 en 21.30 is er ook een debat over de Omgevingswet, die op 1 januari 2022 in werking treedt. Met de wet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Het college stelt de raad voor acht besluiten te nemen over het delegeren van bevoegdheden aan het college bij de uitvoering van de Omgevingswet, en over de toepassing van de raadsbevoegdheden bij het Omgevingsplan.

Verkoop van de Parledam door DSV
De raadscommissie debatteert tussen 21.30 en 22.30 uur over het voorstel om een duurzaam gezonde financiële situatie voor DSV te bereiken. Een van de voorstellen is om de Parledam te verkopen. Van de 61 appartementen hebben er 28 een sociale huur, die bij verhuizing van de huidige bewoners marktconform zal worden. Vanwege de te verwachten verhoging van overdrachtsbelasting bij verkoop van vastgoed per 1 januari 2021 (van 2% naar 8%) heeft DSV verzocht om versnelde besluitvorming. De verkoop, ook met de beduidend hogere opbrengst door de marktconforme huren, lost nog niet alle problemen op

Warmtenet Hoornes
De raadscommissie debatteert tussen 21.30 en 23.30 uur over de aanleg van warmtenet Hoornes 1e fase. Het project Hoornes Aardgasvrij onderzoekt de realisatie van een warmtenet in de wijk Hoornes met inzet van thermische energie uit oppervlaktewater als alternatief voor aardgas. Het college vraagt de raad om een warmtenet aan te leggen voor minimaal 500 woningen in het deelgebied Kalkoven, waarbij de bewoners en belanghebbenden in Kalkoven met hun deelname bepalen of het warmtenet er komt. Het college vraagt de raad om voor dit project een budget beschikbaar te stellen van € 4,2 miljoen.

Spreekrecht en de vergadering volgen
Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is verplicht, uiterlijk 48 uur voor de vergadering begint. Na aanmelding volgt uitleg over het spreekrecht. Aanmelden kan via een mail naar griffie@katwijk.nl of telefonisch 071-4065302.

De publieke tribune in het gemeentehuis is gesloten. De vergaderingen zijn live te volgen via katwijk.raadsinformatie.nl. De sessies over de Coronawet, de najaarsbestuursrapportage en warmtenet Hoornes zijn ook te zien via RTV Katwijk.

Comments

comments

DELEN