KATWIJK – Het aanvullende onderzoek naar de inpassingsmaatregelen voor het HOV heeft laten zien dat er minder ingrijpende maatregelen in de openbare ruimte nodig zijn dan aanvankelijk gedacht. Ook wordt het HOV in twee fasen ingevoerd. In eerste instantie zijn beperkte maatregelen nodig. Na 2025 moeten afhankelijk van de toename van de verkeersintensiteit verdere maatregelen getroffen worden. Het college heeft in juli kennis genomen van de uitkomsten van het onderzoek, waarna het aangepaste inpassingsplan is besproken met de direct omwonenden. De reacties op de aanpassingen vanuit de omgeving zijn overwegend positief. Het college van B&W heeft daarom op 10 oktober voorlopig ingestemd met het aangepaste plan.

Participatie
De gemeente en de provincie vinden het belangrijk de omgeving te betrekken bij het besluit over het maatregelenpakket. Daarom wordt de keuze voor de locatie van de fietstunnel onder de Zeeweg in samenspraak met de omgeving gemaakt. Het participatietraject met de omgeving is hiervoor gestart. Daarnaast wordt gesproken met omwonenden van Biltlaan-Rijnsoever over een verdere optimalisering van de rotonde, waarbij de rotonde in aangepaste vorm waarschijnlijk gehandhaafd kan blijven. Ten aanzien van het Vuurbaakplein worden alternatieven voor een R-net halte met keerlus op het plein nog verder onderzocht.

Informatieavond 6 november
Op maandag 6 november organiseren de gemeente en de provincie Zuid-Holland een algemene informatieavond in de vorm van een inloopavond over het HOV/R-net in Katwijk. Iedereen is hierbij welkom voor een toelichting op het plan, de maatregelen en de fasering. Ook de besluitvorming en de planning worden besproken. De avond vindt van 19.00 tot 21.00 uur plaats in de Ontmoetingskerk, Nieuwe Duinweg 64 in Katwijk.

Besluitvorming
Na de informatieavond wordt het plan voorgelegd aan de gemeenteraad. De raad bespreekt het plan naar verwachting in november informatief en oordeelsvormend. Het college neemt vervolgens in december een besluit, waarna de provincie Zuid-Holland een definitief besluit neemt over het maatregelenpakket waaronder de haltes. Daarmee wordt de basis gelegd voor het sluiten van de realisatieovereenkomst en de introductie van R-net tussen Leiden en Katwijk en tussen Leiden en Noordwijk.

Betrokkenheid omgeving
Ook na het besluit over het maatregelenpakket blijft de omgeving betrokken. In 2018 maakt de gemeente Katwijk een plan voor het Vuurbaakplein. Omwonenden en andere belanghebbenden worden hierbij betrokken. De gemeente heeft extra middelen uitgetrokken om bovenop de aanpassingen die het gevolg zijn van R-net aanvullende (kwaliteits-)maatregelen te nemen.

 

R-net voor een betere bereikbaarheid
De introductie van R(andstad)-net draagt bij aan een betere bereikbaarheid van Katwijk en de regio. R-net staat voor frequent, betrouwbaar, snel en comfortabel openbaar vervoer. Doordat het HOV vaak en op tijd rijdt en goed aansluit op andere bussen en treinen, kunnen reizigers van en naar Katwijk ‘spoorboekloos’ gaan rijden. Volgens de planning rijden de R-net bussen vanaf 2020 tussen Katwijk, Noordwijk en Leiden.
Meer informatie over het HOV, de aangepaste maatregelen en fasering is te vinden op www.katwijk.nl/HOV.

Comments

comments

DELEN