De Adviesraad Sociaal Domein is een onafhankelijk adviesorgaan van de gemeente Katwijk en bestaat uit 15 betrokken vrijwilligers uit alle geledingen van de samenleving in onze gemeente.

Wij adviseren het College van B&W – en indirect de gemeenteraad- gevraagd en ongevraagd over het sociaal beleid voor de inwoners van Katwijk. Het sociaal domein omvat alles wat mensen in hun directe bestaan raakt: hulp en zorg, begeleiding en ondersteuning, jeugdzorg, werk en inkomen en arbeidsparticipatie.
De gemeente is sinds 1 januari 2015 verantwoordelijk voor de uitvoering van drie belangrijke wetten: de Wmo 2015, de Jeugdwet en de Participatiewet. Het doel van deze drie wetten is dat alle burgers aan de samenleving kunnen meedoen. Het mag daarbij niet uitmaken of iemand oud of jong, rijk of arm, gezond of ziek is.

Het doel van de adviesraad is vrij eenvoudig: bij beleidsvoorstellen van het College van B&W op het sociaal domein zo veel mogelijk informatie van inwoners, cliënten en belangenorganisaties vertalen naar adviezen, zodat de hulp en zorg aan kwetsbare burgers en jeugdigen, inkomensondersteuning (bijstand) en arbeidsparticipatie goed geregeld wordt.
Wij brengen in onze adviezen vooral het belang van de inwoners van onze gemeente naar voren. Maar het is uiteindelijk aan de gemeenteraad om daarnaast ook andere belangen (zoals de verantwoordelijkheid van de overheid en beheersbare financiën) mee te wegen bij het maken van keuzes en de manier waarop het beleid vervolgens wordt uitgevoerd. Met onze adviezen geven we stem aan de burger en vormen we als het ware een brug tussen de burger en de gemeente.

Maar om gewicht te geven aan onze adviezen is het van groot belang dat u ons helpt om ons werk goed te doen. Daarom heeft de adviesraad behoefte aan uw inbreng en reacties. Daartoe willen wij gaan werken met focusgroepen. Ook hebben we op onze website een meldpunt geopend om uw ervaringen – zowel positieve als negatieve – met de adviesraad te delen. Ook kunt u onze (openbare) vergaderingen bijwonen en dan kenbaar maken wat uw zorgen of knelpunten zijn.

De gemeente is nu een jaar verder na de invoering van de Wmo 2015, Jeugdwet en Participatiewet. Tijd dus om een eerste voorlopige balans op te maken. Om mogelijke ongewenste effecten van beleid te kunnen signaleren, willen we graag in contact komen met mensen die bereid zijn deel te nemen aan focusgroepen. Dit zijn groepen van cliënten die bereid zijn om van tijd tot tijd hun ervaringen, zowel positieve als negatieve, met ons te delen. Op basis hiervan kan de adviesraad zo nodig ongevraagd advies uitbrengen aan B&W om zo het beleid van de gemeente in positieve richting te beïnvloeden.

U begrijpt het al. Bent u bereid aan zo’n focusgroep deel te nemen? Of kent u wellicht iemand in uw omgeving die hier geschikt voor is? Laat het ons dan weten. Dan nemen wij daarna contact met u, hem of haar op. Ook Pgb-houders roepen wij op om deel te nemen aan deze focusgroepen.

We hebben ook een nieuwe website gelanceerd: www.adviesraadkatwijk.nl . Hierop vindt u informatie over hoe de adviesraad is georganiseerd, welke ‘oude’ adviesraden, patiëntenverenigingen en cliënten-raden zijn vertegenwoordigd in de nieuwe raad, wie de leden van de adviesraad zijn en welke adviezen er zoal zijn uitgebracht. Daar vindt u ook onze verdere contactgegevens.

Volg ons ook op facebook: facebook.com/adviesraadkatwijk of twitter: https://twitter.com/asd_katwijk