Op donderdag 21 december vindt de laatste raadsvergadering van dit jaar plaats. De vergadering begint om 19.30 uur en na de reguliere agendapunten start om 19.45 uur in de Strandzaal de informatieve behandeling van de bespreeknotitie actualisatie financieel beleid. De huidige financiële beleidsstukken zijn toe aan een herziening door onder andere de invoering van de gemeentelijke rechtmatigheidsverklaring. De notitie bevat mogelijke uitgangspunten ten aanzien van onder andere de autorisatie van kredieten, de inhoud van de voorjaarsnota, autorisatie op (deel)programma’s, de frequentie van doelmatigheidsonderzoeken en een herziening van de reserves. 

De commissie debatteert vervolgens vanaf 21.15 uur, ook in de Strandzaal, over de ‘Nota Kostenverhaal 2024’. De gemeente is wettelijk verplicht de kosten die worden gemaakt bij nieuwe (ruimtelijke)ontwikkelingen te verhalen op de initiatiefnemers. In de nota Kostenverhaal is vastgelegd hoe de gemeente dit regelt. Door de invoering van de Omgevingswet moet de nota worden aangepast. 

In de Raadzaal start om 19.45 uur een debat over ‘Actieplan verkeersveiligheid 2023-2026’. Het actieplan benoemt maatregelen om verdere invulling te geven aan het verkeersveiligheidsplan ‘Samen op weg naar een verkeersveilig Katwijk’ uit 2019. Maatregelen die het college voorstelt zijn onder andere inzetten op gedragsbeïnvloeding en het aanpakken van een nieuwe top 10 verkeersonveilige situaties. 

Vanaf 20.30 uur, eveneens in de Raadzaal, is er een oordeelsvormende sessie over de ‘Maatschappelijke Agenda’. In 2019 is beleid, met een andere manier van werken, opgesteld over wat nodig is aan zorg, werk, opgroeien en ontwikkelen. Deze Maatschappelijke Agenda is door betrokkenen geëvalueerd en dat heeft geleid tot aanpassingen aan maatschappelijke ontwikkelingen met meer aandacht voor bestaanszekerheid, drugs, mentale gezondheid, cultuur en zelfredzaamheid voor jong en oud maar ook tot indicatoren gericht op inspanning en niet op prestatie. 

Om 22.00 uur gaat de gemeenteraad dan weer verder en vindt er besluitvorming plaats over:
– Uitvoeringsprogramma Omgevingsvisie;
– Najaarsbestuursrapportage 2023;
– Intentieovereenkomst gebiedsontwikkeling, projectplan Hoornes Centrum;
– Nota Kostenverhaal 2024;
– Voortzetten Doe Mee! Regeling in 2024 en 2025;
– Belastingverordeningen 2024;
– Benoeming van een voorzitter van de raadscommissie;
– Gunning van de aanbesteding accountantsdiensten (besloten). 

Spreekrecht en de vergadering volgen
Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is niet verplicht, maar wel aan te raden, omdat de vergadering dan beter kan worden voorbereid. Aanmelden kan ook aan het begin van de vergaderingen. Vooraf aanmelden kan via een mail naar griffie@katwijk.nl of telefonisch via 071-406 5302. 

De vergaderingen zijn live te volgen via katwijk.raadsinformatie.nl; de raadsvergadering en de vergaderingen over verkeersveiligheid en de Maatschappelijke Agenda zijn ook te zien via RTV Katwijk. 

Bron: Gemeente Katwijk
Foto: RTV Katwijk