In de onlangs opgeknapte plantsoenen bij Deining, Klip, Zwin en Golfstroom is door omwonenden asbestverdacht materiaal aangetroffen. In december vorig jaar is dit al gemeld bij de gemeente.

De gemeente heeft de plaatjes door een milieuadviesbureau laten analyseren, waaruit bleek dat het inderdaad om asbest gaat. Het betreft zogeheten hechtgebonden chrysotiel. Dit is de minst schadelijke vorm van de diverse soorten asbest. De hechtgebondenheid houdt in dat er geen losse vezels zijn die ingeademd kunnen worden. Er is zodoende géén acuut gevaar voor de volksgezondheid aanwezig..

De gemeente heeft het milieuadviesbureau opdracht gegeven om een asbestonderzoek uit te voeren in alle aangelegde plantsoenen binnen de genoemde speelplaats. Dit onderzoek vindt plaats op maandag 8 (en indien nodig dinsdag 9) februari. Het onderzoek bestaat uit het zorgvuldig bekijken van de hele oppervlakte van de plantsoenen en het graven van diverse gaten en sleuven, waaruit grondmonsters worden genomen. De onderzoeksplekken worden tijdelijk afgezet met een lint.

De grond wordt nauwkeurig bekeken en alle eventueel verdachte monsters worden voor analyse meegenomen. Verwacht wordt dat de resultaten medio februari bekend zijn. Op basis van deze resultaten zal worden bepaald of en zo ja welke vervolgstappen nodig zijn. Omwonenden zijn geïnformeerd.