De deelnemers aan het Bewonersgroepenoverleg RijnlandRoute zijn uitermate teleurgesteld, dat de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State al hun bezwaren tegen de RijnlandRoute ongegrond heeft verklaard.

Daardoor kan nu met de aanleg van de RijnlandRoute worden begonnen, want tegen de uitspraak is geen hoger beroep mogelijk.

Wim ter Keurs, de voorzitter van het Bewonersgroepenoverleg, vindt het oordeel van de Afdeling, dat “de verkeersprognoses een representatief beeld (geven) van het toekomstige verkeersaanbod in de regio”, totaal onbegrijpelijk. Ter Keurs vraagt zich af waarom de Afdeling het redelijk vindt, dat de provincie uit angst voor “te krappe verkeersprognoses” uitging van het allerhoogste groeiscenario (een scenario dat intussen nota bene als “te extreem” is afgevoerd door de organisatie die het ontwikkeld heeft). Hij begrijpt dan ook niet waarom de Afdeling vindt dat de provincie de aanleg van de weg belangrijker mocht vinden dan de (door de Afdeling erkende) verslechtering van het woon- en leefklimaat. Al met al heeft de Afdeling bestuursrechtspraak de overheid met deze uitspraak volgens Ter Keurs effectief tegen de burger beschermd.

Als de Afdeling bestuursrechtspraak zelfs de meest onwaarschijnlijke ‘vraag’ naar wegen in de toekomst “redelijk” blijft vinden, dan komt de overheid volgens Ter Keurs nooit van haar wegenaanlegverslaving af. Dan zullen het woon- en leefklimaat, natuur en landschap en de bevordering van het openbaar vervoer en het langzaam verkeer (de fiets) het steeds moeilijker en moeilijker krijgen.

Het mooiste zou het volgens het Bewonersgroepenoverleg zijn als de provincie zelf tot inkeer kwam en afzag van de hele nieuwe verbinding, vooral vanwege de ongehoord hoge kosten en de schade die de weg veroorzaakt. De kans daarop achten de deelnemers aan het overleg echter “niet erg groot”.

Het Bewonersgroepenoverleg pleit er bij de provincie wel met klem voor te beginnen met de verbetering van de bestaande N206-route (Europaweg, Lammebrug, Lammenschansplein en Tjalmaweg). Dat heeft een projectteam van rijk, provincie en gemeenten een aantal jaren geleden ook geadviseerd en onlangs heeft ook het bedrijfsleven in Leiden en Voorschoten daar met grote nadruk voor gepleit. De planning van de provincie (in de definitieve Basisuitvoeringsrapportage RijnlandRoute d.d. 1 november jl.) laat die fasering bovendien ook toe.