Op woensdag 17 februari heeft de Raad van State uitspraak gedaan in twee beroepzaken over de Cantineweg: het ingestelde beroep tegen de verlening van de Natuurbeschermingswet vergunning en het beroep tegen het bestemmingsplan ‘Cantineweg 2013’.

Op basis van de uitspraken en de thans lopende procedure voor een omgevingsvergunning blijft de Cantineweg open voor autoverkeer.

In de zaak over de Natuurbeschermingswet-vergunning heeft de Raad van State geoordeeld dat deze vergunning voor het gebruik van de Cantineweg terecht is verleend. Het gebruik van de weg heeft geen nadelige gevolgen voor de goede staat van het nabijgelegen Natura2000 gebied.

Het beroep op het bestemmingsplan is op één punt gegrond verklaard: de Raad van State heeft geoordeeld dat het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan niet op zorgvuldige wijze tot stand is gekomen, en dat het gebruik van de Cantineweg als ontsluitingsweg niet voldoende is onderbouwd. Om deze reden is het bestemmingsplan ongeldig verklaard. Omdat dit bestemmingsplan in combinatie met de huidige Nbw-vergunning de openstelling van de Cantineweg slechts tot 31 maart 2016 mogelijk maakt, biedt de Raad van State de gemeente geen mogelijkheid dit gebrek binnen de beroepsprocedure te herstellen.

Deze twee uitspraken betekenen samen dat het bestemmingsplan Cantineweg 2013, dat tot 31 maart 2016 het gebruik van de Cantineweg als ontsluitingsweg mogelijk maakt, niet meer geldig is, maar dat het gebruik van de weg geen nadelige gevolgen heeft voor het nabijgelegen Natura2000 gebied. Voor de periode vanaf 31 maart 2016 heeft de gemeente al een omgevingsvergunning in voorbereiding, die in combinatie met een in voorbereiding zijnde Natuurbeschermingswet-vergunning het tijdelijk gebruik als ontsluitingsweg na 31 maart 2016 voor maximaal 10 jaar mogelijk maakt. Deze vergunningen worden rond half maart 2016 verleend, waarna het gebruik na 31 maart 2016 weer volledig juridisch geborgd is. Op basis van de uitspraken van de Raad van State en de op handen zijnde nieuwe vergunningen ziet de gemeente nu geen reden om de Cantineweg af te sluiten.

Het openstellen van de Cantineweg is een tijdelijke oplossing om de wijk Zanderij/Westerbaan beter te ontsluiten, en sluipverkeer door de wijk te weren. De beoogde permanente oplossing voor dit probleem is het verlengen van de Westerbaan naar de Boslaan. Echter door de veranderende natuurwetgeving is het niet mogelijk gebleken om op korte termijn de Westerbaan te verlengen. In het belang van de bewoners van de Zanderij wil het college de Cantineweg maximaal 10 jaar als tijdelijke ontsluiting gebruiken. De verwachting is dat binnen deze termijn een permanente oplossing gerealiseerd wordt.