Het CDA stemt in met de huidige tijdelijke AZC locatie als locatiekeuze voor vestiging van een duurzaam permanent opvangcentrum voor 600 asielzoekers.

Die mededeling deed woordvoerder Irene van der Plas afgelopen donderdag tijdens de oordeelsvormende vergadering van de raadscommissie. De gemeente heeft de afgelopen maanden 19 locaties onderzocht en de conclusie is dat de voormalige marinebarakken aan de rechterkant van de 1e Mientlaan het meest in aanmerking komen als locatie voor een permanent AZC. “Niet zo vreemd”, meent raadslid Irene van der Plas. “Al jarenlang is op deze plek, zonder noemenswaardige problemen, het tijdelijke azc gehuisvest. Het is daarom een positieve ontwikkeling dat er nu plannen worden gemaakt voor een duurzame vorm van bebouwing. Op termijn kan dit dan een goede bestemming krijgen bij toekomstige ontwikkelingen op locatie Valkenburg.”

Met de huidige toestroom van vluchtelingen vindt het CDA het logisch om de huidige opvang van 1200 in Katwijk tijdelijk nog even in stand te houden. “Juist nu is het van belang om een lange termijnvisie te hebben, rust te creëren en wat ons betreft is dat een én-én verhaal. Tijdelijk nog even die 1200 plaatsen houden én toewerken naar een permanent aantal van 600. Wij hebben de persvoorlichter van het COA in Rijswijk en een woordvoerder van het AZC in Katwijk gesproken. Bij beiden is grote behoefte aan duidelijkheid over de locatie van een solide, permanent AZC in Katwijk zodat er tijd is om plannen op te stellen en op een door het COA te bepalen tijdstip over te gaan van tijdelijk 1200 naar permanent 600”, aldus Irene van der Plas. Zij wees ook nog eens nadrukkelijk op het belang van draagvlak en goede communicatie naar de inwoners van Katwijk. Het college deed daarop de toezegging om zijn uiterste best te doen om de communicatie met een brede omgeving zo goed mogelijk vorm te geven. Eveneens werd beloofd het ontwerp van de definitieve locatie en de overeenkomst met het COA aan te bieden aan de gemeenteraad.

Voor het CDA is vluchtelingenopvang meer dan een economisch en ruimtelijk inpasbaar probleem. “Omzien naar elkaar, solidariteit en een humaan beleid zijn voor ons belangrijke pijlers. Op een bevolking van 63.000 inwoners is het goed om 600 échte vluchtelingen een permanente plek te bieden. Katwijk laat al acht jaar zien dat dat kan”, aldus Van der Plas.
De voorgestelde locatie heeft steun van een ruime meerderheid van de gemeenteraad. Over twee weken wordt het definitieve besluit genomen.