In maart nam de gemeenteraad een besluit over de nieuwe nota voor jongerencentra. Binnen het jongerenwerk spelen grote veranderingen. Sinds 2015 is de gemeente verantwoordelijk voor de jeugdzorg, waarbij het voorkomen en het vroeg signaleren van problemen belangrijk is.De verhoging van de alcoholleeftijd naar 18 jaar, sinds per 1 januari de overgangsregeling voor 16- en 17-jarigen is afgelopen. En de snel veranderende trends en vrijetijdsbesteding onder jongeren. Jongerencentra zijn een belangrijke algemene voorziening, waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten en zij zich kunnen ontspannen en ontplooien, bijvoorbeeld als vrijwilliger.

In de nieuwe nota staan een aantal zaken die het CDA aanspreekt, zoals de voortzetting van het beleid voor het christelijk jongerenwerk, 40.000 euro extra voor activiteiten voor jongeren tot 18 jaar en het multifunctioneel gebruik van jongerencentra. Maar het CDA bracht bij monde van fractievoorzitter Jonathan Weegink ook punten van zorg en kritiek naar voren in de raad. Daar is wethouder Knape aan tegemoet gekomen.

De toekomstvisie op het jongerenwerk komt eind dit jaar (in plaats van eerste helft 2017) en wordt samen met de jongerencentra opgesteld. Het uitvoeren van een behoefteonderzoek en het opstellen van concrete doelen worden meegenomen bij het bespreken en opstellen van de visie.

De visie wordt samen met het plan voor de renovatie van SCUM door de raad behandeld. Er wordt gekeken naar wat echt nodig is in/aan het gebouw. En op voorstel van het CDA worden de mogelijkheden van zelfwerkzaamheid en fondsenwerving bekeken.

De nieuwe subsidiemethodiek voor jongerencentra is niet in beton gegoten. De wethouder komt hier nog op terug bij de raad. “De gemeente moet zeker sturen met haar subsidies. Maar vrijwilligers moeten geen boekhouders worden”, aldus Weegink.

Het CDA heeft in de raad ook aandacht gevraagd voor jongerencentrum De Peuk in Valkenburg. Vorig jaar zag De Peuk haar inkomstenbron wegvallen, doordat de papierinzameling veranderde. De gemeente is in gesprek met De Peuk over subsidiemogelijkheden. Het CDA was dan ook verbaasd toen bekend werd dat het Welzijnskwartier per april start met jongerenwerk in het gebouw van de ijsclub, hemelsbreed 400 meter van De Peuk vandaan. Reden om de wethouder in de raad om opheldering te vragen die daarop meldde dat beide plannen elkaar niet in de weg staan.

Foto: Scum Katwijk