De gemeente Katwijk heeft een aanscherping van de uitvoering van het hondenbeleid aangekondigd. In een onlangs aan de gemeenteraad van Katwijk gestuurde brief stelt het college vast dat overlast van honden en hondenpoep in de meeste wijken van de gemeente nog altijd ergernis nummer 1 is.

Hoewel het aantal daadwerkelijke meldingen van overlast vrij constant is, wordt er onder meer stevig ingezet op communicatie. Op initiatief van CDA-raadslid Irene van der Plas werd in het voorjaar de gemeentelijke strategie wat betreft hondenpoep op de agenda gezet.

Dankzij de inbreng uit de gemeenteraad, de vele schriftelijke reacties van inwoners en van insprekers tijdens een informatieve avond in het gemeentehuis, gaat er nu een communicatiecampagne over het hondenbeleid van start. “Een goed begin”, vindt Irene van der Plas die al eerder pleitte voor actuele en heldere informatie. “De inwoners van onze gemeente hebben er recht op om goed op de hoogte te zijn van de regels en die regels moeten dan ook glashelder zijn. Dat was zeker niet het geval. Er komt nu een nieuwe folder en een digitale kaart met losloopveldjes en uitrengebieden. De gemeentelijke website en sociale media worden ingezet en ook zal er met een zichtbare start en ludieke acties meer aandacht komen voor het hondenbeleid.”

Het CDA-raadslid is er over te spreken dat de Katwijkse burgers wordt gevraagd mee te doen. “Het gaat hier om de leefomgeving van mensen en dan is het niet meer dan normaal dat belangstellenden hierover kunnen meedenken en praten. Als er nieuwe ideeën en informatie naar voren komen, is het college bereid een nieuwe afweging te maken. De keuzes van nu liggen niet in beton vast. Dat betekent dat aan burgers wordt gevraagd alert te zijn en het beleid mede vorm te geven. Zó hoort het ook, wat het CDA betreft.”

Verder is bekend gemaakt dat de opruimplicht wordt uitgebreid tot de terreinen buiten de bebouwde kom. In de Dorpsweide in Valkenburg wordt een nieuw omheind uitrengebied voor honden gerealiseerd. Er komen, waar nodig, nieuwe aankondigingsbordjes bij de uitrenlocaties en burgers kunnen bij het wijkserviceteam melden waar (nieuwe) dispensers moeten komen. Op het gebied van handhaving wordt er gewerkt met speerpuntacties en gaan de GOA’s vaker het gesprek aan met hondenbezitters. Ook worden er in 2016 stappen gezet om er voor te zorgen dat iedereen die een hond bezit, dit ook daadwerkelijk aangeeft bij de gemeente.

Van der Plas kan voorlopig uit de voeten met de aangekondigde acties. “Het CDA heeft dit onderwerp niet voor niets bespreekbaar gemaakt en is blij met de scherpere focus van de gemeente op de overlast van hondenpoep. In de Algemene Beschouwingen van vorige week hebben we de wethouder verzocht om na een jaar met een evaluatie over de effectiviteit van de maatregelen te komen. We willen ook in de toekomst, samen met de inwoners, de vinger aan de pols houden over wat er goed gaat en wat er nog verbeterd kan worden aan het hondenbeleid.”