CDA laat zich informeren door het werkveld

Eén jaar 3D: hoe staat het er mee? Onder die titel organiseerde CDA Katwijk woensdag 2 maart een rondetafelgesprek met zo’n vijftiental lokale organisaties over de stand van zaken wat betreft de nieuwe zorgtaken die de gemeente Katwijk erbij heeft gekregen.Nu we ruim een jaar op weg zijn met de nieuwe WMO, de jeugdhulp en het participatiebeleid, ook wel de drie decentralisaties (3D) genoemd, wilde de CDA-fractie met de deelnemende organisaties een eerste balans opmaken. Wat gaat er goed, wat moet er beter? Waar liggen de kansen voor de komende jaren?

In z’n algemeenheid waren de gevoelens gemengd. Hoewel de ouderenbonden vanuit hun achterban geen negatieve signalen ontvingen over de decentralisaties, was er wel onrust over de huishoudelijke hulp. Ouderen voelden zich vaak overvallen door de maatregelen en zitten nog steeds met vragen als: “Zijn de ambtenaren nu wel in staat om de keukentafelgesprekken op een goede manier te voeren waar dit vroeger toch door daarvoor opgeleide professionals werd gedaan?”

Naast kansen die de decentralisaties bieden, zoals creatieve samenwerkingen tussen zorg- en welzijnsorganisaties, is de algemeen gedeelde mening dat er “te veel en te snel” veranderingen zijn doorgevoerd. Ambtenaren moesten door de langdurige onduidelijkheid en wijzigingen vanuit de Rijksoverheid in korte tijd veel kennis opbouwen. “Professionals op de werkvloer en cliënten werden geconfronteerd met een gebrek aan coördinatie, onvoldoende communicatie, nieuw op te bouwen samenwerkingsverbanden, verschillende of tegengestelde belangen en versnippering van zorgproblemen”, vatte CDA-raadslid Janneke van Kruistum de inbreng van de aanwezige deelnemers samen. “Er is voor gekozen de decentralisaties vooral financieel te sturen maar er moet ook oog zijn voor het maatschappelijk rendement”.

Voor de toekomst is het van belang om te kijken naar wat de burger nodig heeft. Het gaat erom dat mensen zo goed mogelijk mee kunnen doen in de samenleving. Dat vraagt dat er serieus geluisterd wordt naar zorg-, welzijns- en belangenorganisaties en dat burgers niet in hokjes gestopt worden. “Niet wachten tot het fout gaat maar vooral inzetten op preventie”, was een vaak gehoord pleidooi.

Zowel bij burgers als bij beleidsmakers en raadsleden moet de mindset veranderen. “Soms is het goed als beleidsmakers bijvoorbeeld in een oefening zelf ondervinden hoe het is om een lichamelijke beperking te hebben. Het maakt dat de inhoud van het beleid echt verandert.” De gemeenteraad moet kritisch op de cijfers zijn, zorgen voor inhoudelijke kennis en zich goed en breed laten informeren. Alleen op die manier en met ‘ruimte en vertrouwen voor burgers en professionals’ kan de transformatie daadwerkelijk slagen.

Een boeiende middag met goede inhoudelijke gesprekken en met waardevolle bijdragen van de vertegenwoordigers van onder meer Senioren Advies Raad Katwijk, Protestants-christelijke woon-zorgcentra DSV, Verslavingszorg De Brug, Stichting Kocon Verslavingszorg, Platform Gehandicaptenbeleid KRV, Welzijnskwartier, Stichting voor Protestants Christelijk Onderwijs Katwijk, Adviesraad Sociaal Domein, Stichting Huurdersbelangen De Duinstreek, Algemene Nederlandse Bond voor Ouderen, Protestants Christelijke Ouderenbond. “Met de nieuw verkregen inzichten kunnen wij als fractie verder aan de slag”, dankte CDA-fractievoorzitter Jonathan Weegink de aanwezigen in De Burgt in Rijnsburg.