Het CDA wil realistische regels als het gaat om archeologie. Raadslid Irene van der Plas (CDA) was er afgelopen week in de gemeenteraad duidelijk over.

“Het belang van het zorgvuldig omgaan met archeologie staat niet ter discussie maar wij vinden wél dat regels voor onderzoek naar mogelijke bodemschatten realistisch moeten zijn”, aldus Van der Plas. “Met name bij zwaar verstoorde bollengronden wil het CDA dat de mogelijkheden onderzocht worden om verstoringen aan te tonen voordat telers en andere initiatiefnemers tot onnodige archeologische onderzoeken worden verplicht.”

Al enige tijd is in Katwijk de actualisatie van het archeologiebeleid onderwerp van gesprek. Omdat Katwijk al vijf jaar de archeologische advisering in de regio verzorgt, zijn er ook voor Noordwijk, Noordwijkerhout, Lisse, Hillegom en Teylingen archeologische verwachtings- en beleidskaarten opgesteld. CDA-woorvoerder Irene van der Plas: “Hoewel Katwijk zelf nauwelijks bollengronden heeft, kregen wij diverse signalen uit de regio waaruit onbegrip sprak over het voorgestelde beleid. Hoewel de toegestane verstoringsdiepte voor bollengronden nu naar 70 cm (was 30 cm) wordt verruimd, is er een fundamenteel verschil van benadering. Je kunt booronderzoek doen op zoek naar archeologische vondsten of juist met booronderzoek willen toetsen of de bodem inderdaad is verstoord, zoals veel eigenaren van bollengronden zelf aangeven. Je hoeft alleen maar te denken aan de foto’s van vroeger waarop mannen totaal uit zicht verdwenen in diep gegraven geulen of van grootschalige machinale omzand- en omspuitacties op bollengronden om vraagtekens te plaatsen bij de vele bollenpercelen die nog steeds een archeologische dubbelbestemming hebben.”

Wethouder Knape deed eerder in de week al de schriftelijke toezegging om in aanloop naar de Omgevingswet die in 2018 wordt verwacht, afstemming te zoeken over de verstoringsproblematiek rond bollengronden met stakeholders zoals LTO Noord. Van der Plas deed daar in de raadscommissie nog de oproep bovenop dat deze toezegging ‘niet vrijblijvend’ moet zijn. “Handelen in de geest van de aankomende Omgevingswet (minder regels) en archeologische verwachtingen aantoonbaar maken, op een constructieve manier samenwerken met LTO en op korte termijn serieus naar hun voorstel voor een verstoringskaart kijken. Dát zien wij graag en het liefst een beetje snel. Zo creëer je maatschappelijk draagvlak voor archeologische beschermingsmaatregelen en ontstaan er minder lasten en regels voor zowel gemeenten als voor initiatiefnemers.”

De oproep van het CDA vond steun bij alle raadsfracties. Wethouder Knape beloofde vervolgens om de komende maanden al bij de betrokken regiogemeenten te verkennen of er draagvlak is voor een gezamenlijk optrekken dat moet leiden tot het opstellen van een verstoringskaart. Ook zal hij de raad op de hoogte houden van de ontwikkelingen en een mogelijk plan van aanpak.

Reden genoeg voor alle partijen om in de raadsvergadering van 28 januari definitief akkoord te gaan met de vaststelling van het Archeologiebeleid en de Erfgoedverordening.