“De sociale woningmarkt in de gemeente Katwijk staat teveel onder druk. Er zijn te weinig sociale huurwoningen en inwoners van onze gemeenten moeten daardoor langer wachten op een woning. Het college dient daarom snel maatregelen te nemen, maar het lijkt alsof die met de handen in het haar zit.” Zo begon ChristenUnie-raadslid Gert Varkevisser zijn betoog afgelopen donderdag in de gemeenteraad. Op initiatief van de ChristenUnie sprak de gemeenteraad over deze huisvestingsproblematiek.

Problemen
De vraag naar sociale huurwoningen in Katwijk stijgt en de kans dat dit de komende jaren zo blijft is groot. De tendens is namelijk meer eenpersoonshuishoudens, meer ouderen die langer thuis blijven wonen, en meer asielzoekers met een verblijfsvergunning (statushouders) die in aanmerking komen voor een sociale huurwoning. In diverse media was vorige week te lezen dat slechts 20% van de woningzoekende Katwijkers er in 2015 in is geslaagd om een sociale huurwoning in het eigen dorp te vinden. Veel jongeren wachten al lang op een woning en de wachttijd loopt verder op. Wethouder Van der Spijk bevestigde de problematiek door te spreken over een ‘gigantische druk’ en dat er aan ‘alle kanten een tekort aan woningen is’. Katwijk wil graag 300 sociale huurwoningen bouwen, maar er zijn problemen om deze te realiseren. Bij dit aantal is bovendien geen rekening gehouden met de groei van het aantal te huisvesten statushouders. Bijkomend probleem is dat veel mensen met een laag economische status uit Leiden zich in Katwijk vestigen met als gevolg dat ook de tekorten op de bijstand oplopen.

Oplossingen
De ChristenUnie wil dat het college snel met oplossingen komt en tot uitvoering overgaat. Het ombouwen van leegstaande panden, kamergewijze verhuur en tijdelijke mobiele huisvesting kan de druk en de verdringing op de woningmarkt tegengaan. Een optie is een quotum voor het aantal sociale huurwoningen dat aan statushouders wordt toegewezen, ook om het draagvlak onder de bevolking voor het huisvesten van deze mensen niet te verliezen. In 2014 ging 5% van de sociale huurwoningen naar statushouders en in 2015 10%. Dit percentage gaat stijgen als er geen maatregelen worden genomen. De ChristenUnie wil verder dat er in de regio afspraken worden gemaakt over (tijdelijk) minder huisvesting voor arbeidsmigranten of statushouders en meer mogelijkheden om lokale huurwoningen aan lokale inwoners toe te wijzen. Eind mei gaat het college met de regiogemeenten in gesprek over de druk op de sociale woningmarkt.

 

Vorig artikelRTV Katwijk Live uitzending op 4 mei, Dodenherdenking
Volgend artikelSchilders van Zwanenburg exposeren in gemeentehuis