Reactie op kamervragen aftreden adviesraad sociaal domein en FNV rapport

De invulling van de Wmo 2015 van de gemeente Katwijk richt zich onder andere op het bieden van een vangnet voor mensen die zelf de ondersteuning bij de hulp bij het huishouden niet kunnen betalen en die deze ondersteuning echt nodig hebben. Zij komen dan in aanmerking voor de bijzondere bijstand via de Participatiewet. Het college van B&W is met het inzetten van de bijzondere bijstand als instrument om dat vangnet te bieden er altijd van uit gegaan zorgvuldig te handelen binnen de kaders die de Wmo 2015 stelt.

Het college van burgemeester en wethouders heeft inmiddels kennis genomen van de antwoorden van staatssecretaris Van Rijn op de vragen van kamerlid Keijzer. Die richten zich op het aftreden van de adviesraad sociaal domein. Ook is vorige week een onderzoeksrapport van het FNV openbaar geworden, waarin een beoordeling wordt gegeven van de toepassing van de Wmo 2015 bij de verschillende gemeenten.

Stelling van zowel het ministerie als de FNV is dat onze gemeente niet conform de Wmo 2015 zou handelen. Het aandachtspunt hierbij is niet op de manier waarop de gemeente de uitvoering, onder andere de gesprekken met cliënten heeft geregeld, maar de wijze waarop de gemeente Katwijk de vangnetregeling voor mensen die hulp bij het huishouden niet kunnen betalen en het echt nodig hebben, heeft ingericht. Deze regeling had volgens het ministerie en de FNV niet via de bijzondere bijstand en de Participatiewet ingevuld mogen worden.

Om mensen ondersteuning bij hulp bij het huishouden te bieden is er een algemene voorziening in het leven geroepen, genaamd ‘schoon en leefbaar huis’. De burger betaalt in principe zelf de hulp. Voor inwoners van de gemeente Katwijk die de algemene voorziening echt nodig hebben en het niet uit eigen middelen kunnen betalen, is er een financiële regeling, gebaseerd op de Participatiewet. Daarvoor wordt de bijzondere bijstand ingezet. Vanuit het Rijk werd dit ook expliciet als mogelijkheid aangedragen. Met de financiële ondersteuning via de bijzondere bijstand blijft de algemene voorziening toegankelijk voor de burger, die deze niet uit eigen middelen kan betalen.

De staatssecretaris geeft nu echter aan dat deze vangnetregeling voor inwoners die minder draagkrachtig zijn en de hulp bij het huishouden echt nodig hebben, niet mag berusten op de bijzondere bijstand via Participatiewet. Dit verbaast het college. Zij wil daarom op korte termijn weer met het ministerie in gesprek om hier meer duidelijkheid over te krijgen.

Wethouder Gerard Mostert licht toe: “Ons uitgangspunt is altijd geweest dat er niemand tussen wal en schip valt. Dat gebeurt ook niet en het wat mij betreft van groot belang dat dit ook zo blijft. Dit uitgangspunt staat voor mij los van de manier hoe we hier procedureel invulling aan geven. Uit het recent uitgevoerde Wmo klantervaringsonderzoek door BMC blijkt ook dat onze cliënten vinden dat zij goed ondersteund worden door de gemeente.”

Daarnaast geeft de staatssecretaris in zijn beantwoording van de kamervragen aan dat hij graag ziet het college weer snel om tafel gaat met de adviesraad sociaal domein. Het college van B&W heeft het ontslag van de voormalige adviesraad eind juli ingewilligd. Er moet een nieuwe adviesraad worden ingesteld. Het formeren van een nieuwe adviesraad kost tijd. Zolang de adviesraad sociaal domein is opgeheven, blijft het college verschillende belangenorganisaties consulteren, onder andere het platform Gehandicapten, cliëntenpanel StaandeBij en de ouderenbonden.

Comments

comments

DELEN