KATWIJK – Initiatiefnemers De Groene Vallei, Muziek & Sport, Zanderijtuinders 2.0, Bijenstal, Tiny Houses, Dune Valley Gym, Energie-objecten, Innovatieve stadslandbouw en Kleine Duinvallei kunnen zelf aan de slag in Duinvallei.

Wethouder Klaas Jan van der Bent: “De afwegingen die het Q-team heeft gemaakt zijn zorgvuldig genomen en de voorgestelde initiatieven hebben het meeste draagvlak. Zoals van tevoren afgesproken waren dit de voorwaarden waaronder het college het advies over zou nemen. Dat hebben we gedaan. Inclusief de aanbevelingen”. De volgende stap is om samen van idee naar realisatie te gaan, zodat nog voor het eind van dit jaar de eerste initiatiefnemers kunnen starten.

De 9 initiatieven bieden de meeste toegevoegde waarde voor de directe omgeving en Katwijk en vormen samen een interessante mix om van Duinvallei de komende 10 jaar een aantrekkelijk gebied te maken. De volgende stap is de start van de realisatie van de ideeën. Dan moeten wel de noodzakelijke vergunningen zijn verleend. Deze zijn tijdelijk want het gaat om invulling voor maximaal 10 jaar. De vergunningen worden vóór verlening eerst ter inzage gelegd. De initiatiefnemers gaan nu eerst samen een inrichtingsplan maken. Na de zomer zullen ook omwonenden daarbij betrokken worden. Belangrijke aandachtspunten zijn om vooraf te bepalen hoe de kwaliteit van de initiatieven gewaarborgd kan worden, na te denken over het beheer van het gebied (inclusief veiligheid en toezicht) en daarover samen met initiatiefnemers harde afspraken te maken. De gemeente heeft een stimulerende rol bij het maken van een inrichtingsplan, een actieve rol bij het opstellen van huurcontracten en een faciliterende rol bij het verlenen van een omgevingsvergunning.

Aanbevelingen Q-team
Het Q-team heeft in het advies ook een aantal aanbevelingen gedaan aan het college. Van der Bent: “De aanbevelingen waren helder en waardevol. Daarom heeft het college ze ook overgenomen”. In het vervolgtraject worden de omwonenden betrokken om goed te luisteren naar de zorgen die er leven over de woon-initiatieven die door mogen gaan met hun plan. Het voorstel van de klankbordgroep verlenging van de Westerbaan, om de duinspeeltuin naar Duinvallei te verplaatsen, is goed ontvangen door de initiatiefnemers. De gemeente wordt hiervoor zelf de initiatiefnemer. Over de huisvesting van bijzondere doelgroepen gaat de gemeente het gesprek aan met de initiatiefnemers van Kleine Duinvallei om af te tasten in hoeverre zij voor die specifieke huisvesting (gedeeltelijk) kunnen zorgdragen. Tot slot zal de gemeente geen ander wooninitiatief toelaten op de eerder door de gemeente zelf ‘gereserveerde grond’.

Geen busbaan wel verbinding fietsers en voetgangers
Een van de uitgangspunten voor de tijdelijke ontwikkeling van Duinvallei is het beter verbinden van beide delen van Katwijk. Hiervoor zou een fiets-, voetgangers- en busverbinding tussen Zilverschoon en de N206/kruising Molentuinweg worden aangelegd. Het college heeft echter besloten de busbaan door Duinvallei te laten vervallen, en de route van de buslijn door de Zanderij te verleggen. Hiermee wordt de situatie voor de bus verbeterd, en wordt tegemoetgekomen aan de wens van bewoners van de wijk. Het schrappen van de busbaan betekent daarnaast meer ruimte voor de tijdelijke invulling van Duinvallei. De verbinding Zilverschoon-Molentuinweg voor fietsers en voetgangers wordt wel gerealiseerd.

Over initiatief Duinvallei
Het gebied Duinvallei langs de N206 ligt al ruim 10 jaar braak en dat zal waarschijnlijk de komende 10 jaar ook zo blijven. Heel jammer want de ruimte die er nu nog braak en rommelig bij ligt, biedt mooie kansen. De gemeente Katwijk is een uniek participatietraject gestart met de campagne “Duinvallei, ruimte voor initiatieven”. Bewoners, organisaties, bedrijven en instellingen van Katwijk zijn opgeroepen om met initiatieven te komen. Op 31 januari waren ruim 120 initiatieven ingediend via de website www.initiatiefduinvallei.nl. Vervolgens zijn 30 initiatiefnemers in twee sessies samen aan de slag gegaan met het opstellen van de businessplannen. Ook de bewoners hebben hun mening kunnen geven tijdens twee inloopbijeenkomsten. Uniek was ook de besluitvorming. Er is een Q-team ingesteld om het college te adviseren over de tijdelijke invulling van Duinvallei. Het college Het Q-team bestond uit 7 vertegenwoordigers uit de Katwijkse gemeenschap. Daarmee heeft het college de besluitvorming losgelaten. Wel zijn vooraf door het college met instemming van de raad ‘kaders & spelregels’ vastgesteld voor de beoordeling. Het college heeft van tevoren ook besloten dat zij het advies van het Q-team in principe overneemt, ervan uitgaande dat de afweging zorgvuldig gebeurt en op zoveel mogelijk draagvlak kan rekenen. Uiteindelijk krijgen de initiatieven met het beste plan het gebied tijdelijk in bruikleen gekregen van de gemeente.

Comments

comments

DELEN