Het college van B&W van Katwijk geeft groen licht aan de nieuwe Woonvisie 2015-2019. Het is nu aan de gemeenteraad om hier een besluit over te nemen.

Willem van Duijn: “Met de nieuwe Woonvisie hebben we een goed onderbouwd kompas in handen om de komende jaren onze koers te kunnen bepalen op betaalbaarheid, beschikbaarheid en duurzame kwaliteit van de woningvoorraad.”

De Woonvisie 2015 – 2019 is een vervolg op de Woonvisie uit 2012 en is op alle onderdelen geactualiseerd, waardoor hij nu weer volledig aansluit bij de nieuwe regelgeving. De afgelopen jaren zijn diverse doelen gehaald, waaronder de opgave voor sociale woningbouw en goedkope koopwoningen. De nieuwe woonvisie geeft een goed en concreet beeld van de lokale opgave die er ligt op het gebied van wonen, zoals betaalbaarheid, beschikbaarheid en duurzame kwaliteit.

Betaalbare woningen
Willem van Duijn: “Er is nog steeds een grote behoefte aan betaalbare woningen in de koop- en de huursector. Dit betekent dat er in het woningbouwprogramma gestuurd wordt op het realiseren van 360 sociale huurwoningen in de periode 2015-2019. Daarnaast komen er ook goedkope en middeldure koopwoningen bij. Bij bestaande woningen wordt de komende jaren het accent gelegd op het betaalbaar houden van de woonlasten. Hiervoor wordt ook ingezet op energetische verbetering en verduurzaming van de woningen.” ..

Beschikbare woningen
Vermindering van het ‘scheefwonen’ is een aandachtspunt bij het zorgen voor voldoende beschikbaarheid van woningen voor mensen met een laag inkomen en voor ouderen met een zorgvraag. Doorstroming is hierbij erg belangrijk, omdat meer beweging ook meer beschikbaarheid oplevert. Voor jongeren met een (laag) middeninkomen en ouderen die naar een passende woning zoeken, zijn ook meer vrije sector huurwoningen nodig. In het woningbouwprogramma wordt gestuurd op de realisatie van ruim 200 vrije sector huurwoningen.

Duurzame kwaliteit
Naast aandacht voor de fysieke kwaliteit van de woning is er ook aandacht nodig voor de leefbaarheid in de wijken. Ook hierbij is betrokkenheid van de bewoners van essentieel belang. Er komt meer aandacht voor de inrichting van openbare ruimte en communicatie met bewoners. Om dit handen en voeten te geven worden onder meer de wijkschouwen en bewonerspanels ingezet.

Willem van Duijn: “De Woonvisie geeft heel concreet aan wat de lokale woonopgave inhoudt en wat er van de corporatie verwacht wordt aan inzet om de doelen op sociaal gebied te halen. Dit heeft hoofdzakelijk betrekking op de bestaande woningvoorraad, maar ook op gebied van nieuwbouw is inzet van de corporatie nodig.”

Samenwerking
De Woonvisie 2015 – 2019 is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de Klankbordgroep waarin alle partijen die betrokken zijn bij de volkshuisvesting in Katwijk participeren. Hierin zitten onder meer bouwers, ontwikkelaars, makelaars, hypotheekadviseurs en een huurdersvereniging. Om de Katwijkse inwoners erbij te betrekken is een enquête uitgezet onder 3.000 Katwijkse huishoudens. Daarnaast zijn er ook verschillende onderzoeken gedaan, zoals een marktonderzoek en een onderzoek naar de woonwensen van ouderen in Katwijk. ..