KATWIJK – Het college van burgemeester en wethouders heeft ingestemd met het concept standplaatsenbeleid 2017. Het huidige ‘Beleid inzake standplaatsen, venten en snuffelmarkten’ uit 2007 is herzien en vereenvoudigd. Het nieuwe standplaatsenbeleid is in lijn gebracht met de Retailvisie Leidse regio 2025.

In het standplaatsenbeleid is gekozen voor het toestaan van één permanente standplaats in de aangewezen recreatieve en boodschappenwinkelgebieden uit de hoofdstructuur van de Retailvisie. Bestaande rechten op andere locaties blijven behouden. Hiervoor geldt wel een zogenaamd ‘uitsterfbeleid’. Dit betekent dat zodra een ondernemer besluit geen gebruik meer te maken van zijn standplaats, er niet opnieuw een vergunning wordt verleend aan een andere ondernemer.
Het beleid voor venten en snuffelmarkten is komen te vervallen, omdat de vergunningsplicht voor venten is vervallen en er door het zeer geringe aantal snuffelmarkten geen behoefte meer is aan beleid hiervoor.

Beoordeling aanvraag
Bij de beoordeling van een aanvraag om standplaatsvergunning op een locatie die niet is opgenomen in het standplaatsenbeleid, kan een verzoek niet worden afgewezen door slechts te verwijzen naar dit beleid. Bij elke individuele aanvraag moet worden beoordeeld of er redenen zijn af te wijken van dit beleid (hardheidsclausule). Vergunningen worden verleend voor een periode van 5 jaar.

Ter inzage
Het concept Standplaatsenbeleid 2017 ligt gedurende zes weken, van 2 oktober tot 13 november ter inzage op het gemeentehuis. Hierna wordt het Standplaatsenbeleid 2017, met daarin verwerkt de eventueel ingediende zienswijzen, in definitieve vorm aangeboden aan het college.

Comments

comments

DELEN