Op de agenda van de gemeenteraad stonden afgelopen donderdagavond op z’n minst twee onderwerpen waarbij ‘vertrouwen’ het sleutelwoord vormde. Twee zogeheten pilots kwamen aan bod, te weten de evaluatie van het Ondernemershuis en de structurele inzet voor Vitale sportverenigingen. De gemeenteraad behandelde deze twee pilots totaal verschillend en dat is opmerkelijk.

Zeker, de twee pilots betreffen twee verschillende zaken. Maar van een gemeenteraad mag worden verwacht dat men een pilot, een proefperiode in normaal Nederlands, langs dezelfde meetlat legt. Dat is voor de geloofwaardigheid wel aan te raden, zonder dat de uitkomst per sé positief hoeft te zijn.

Bij het Ondernemershuis is de uitkomst van de evaluatie negatief. Dat kan natuurlijk. Het college heeft geconcludeerd dat geen van de activiteiten van het Ondernemershuis in 2017 tot de gewenste resultaten heeft geleid. Een flink aantal opgestarte activiteiten heeft tot te weinig output geleid. De raadscommissie deelde donderdagavond die conclusie. Te weinig animo, langdurige uitval van de bedrijfscontactfunctionaris en de locatie van het Ondernemershuis kunnen worden aangemerkt als oorzaken van de gebrekkige output van het Ondernemershuis in 2017.

De pilot Vitale Sportvereniging heeft o.a. tot doel het bevorderen van gemeenschapszin, het begeleiden van mensen naar werk en het integreren van nieuwkomers. Daartoe zijn twee sportparkmanagers aangesteld om de zaken te coördineren en in goede banen te leiden. Afgaande op de resultaten voor wat betreft de toeleiding naar werk van werkzoekenden, moet worden vastgesteld dat in 2016 en 2017 jaarlijks één werkzoekende (met een zekere afstand tot de arbeidsmarkt), die betrokken was bij deze pilot, werk heeft gevonden. Dat kan, als ik me daartoe beperk, óók als weinig overtuigende output worden aangemerkt.

Het lijkt me een teken van goed bestuur als je als gemeenteraad elke pilot, los van het onderwerp, op dezelfde manier wordt beoordeeld. Daarmee bedoel ik dat je als gemeenteraad niet de ene pilot (Ondernemershuis) beoordeelt op output en de andere pilot (Vitale sportverenigingen) op ‘outcome’. Als het gaat om de concrete output, scoren beide pilots maar matig. Zo bezien scoort de pilot Vitale Sportverenigingen strikt genomen slechter dan het Ondernemershuis, hoewel het veel meer support van de gemeente en betrokken sportverenigingen heeft gekregen. Het Ondernemershuis daarentegen wordt keihard afgerekend op tegenvallende bezoekersaantallen, terwijl de bezoekersaantallen bij de Vitale sportverenigingen als positieve ‘outcome’ worden beoordeeld.

Concluderend kan worden gesteld dat beide pilots ‘sympathiek’ zijn, maar dat het Ondernemershuis op concrete resultaten wordt beoordeeld (output) en de Vitale sportverenigingen op hoopgevende ‘outcome’, met de hoop op toekomstige resultaten. Tja…Het is daarom raadzaam, omwille van de geloofwaardigheid, goed lokaal bestuur én de gemeenteportemonnee, om als gemeenteraad alle onderwerpen nuchter en objectief te blijven bekijken.

Comments

comments

DELEN