Er wordt nog volop gepraat aan de onderhandelingstafel over de vorming van een nieuw college. Hoeveel tijd de collegevorming nog in beslag gaat nemen moeten we afwachten. Wat wél alvast vaststaat is dat het onderwerp ‘duurzaamheid’ niet zal ontbreken in het collegeakkoord. In de afgelopen raadsperiode heeft iedere deelnemende collegepartij (dus ook GemeenteBelangen, PvdA en D66) op enigerlei wijze blijk gegeven van aandacht voor dit onderwerp. Vooral zo dóórgaan, zou Barry Stevens zeggen.

Ik zeg het hem na en hoop dat in het kersverse collegeakkoord verdere stappen worden gezet op dit gebied. Het is daarbij wel van belang dat het nieuwe college een eenduidig duurzaamheidsbeleid nastreeft, geloofwaardig blijft en niet doorslaat in doorzichtige symboolpolitiek. Op het punt van geloofwaardigheid zie ik kansen voor verbetering van het beleid en ik zal uitleggen waarom.

Al enkele jaren worden kerkbezoekers van de Triomfatorkerk aan de Piet Heinlaan in Katwijk in de gelegenheid gesteld om hun auto op zondagen te parkeren in de parkeergarage onder het gemeentehuis. Formeel is deze beleidsmaatregel genomen om parkeeroverlast tegen te gaan omdat op zondagen ook zwembad Aquamar is geopend en het aantal parkeerplekken beperkt is. Nu is het op zichzelf te prijzen dat een gemeentebestuur oog heeft voor praktische (parkeer)problemen en met oplossingen komt. Doch, hier wringt de schoen want met de maatregel waardoor kerkbezoekers in de parkeergarage onder het gemeentehuis kunnen parkeren, wordt feitelijk autogebruik (op zondag) aangemoedigd. Vanwege parkeerdruk in de wijk en daarmee gepaard gaande parkeeroverlast, wordt autogebruik niet ontmoedigd maar met deze gemeentelijke service juist gestimuleerd. In hoeverre strookt dit met de duurzaamheidsgedachte?

Juist op een dag van bezinning, waarbij termen als rentmeesterschap en zorg voor de Aarde terecht worden gebezigd, ligt hier een uitgelezen kans. Gelet op de beperkte parkeermogelijkheden moet een beroep worden gedaan op het duurzaamheidsbesef van álle kerkbezoekers van álle mogelijke kerkgemeenschappen, dus ook de Hersteld Hervormde kerkgemeenschap in de Triomfatorkerk. Overigens, een dergelijke service voor andere kerkgemeenschappen in onze gemeente is mij niet bekend. Indien daarvan sprake is er des te meer reden om wat meer balans aan te brengen in het duurzaamheidsbeleid.

Daarbij past de overheid dus enige terughoudendheid ten opzichte van religieuze gemeenschappen, van welke origine dan ook. Als de gemeente de ene religieuze gemeenschap te verstaan geeft dat het een eigen verantwoordelijkheid heeft bij de zoektocht naar een eigen accommodatie (terecht!), dan kun je als gemeente niet voor een andere religieuze gemeenschap belangeloos een parkeergarage ter beschikking stellen om zodoende autogebruikers te faciliteren. Dat zijn wat mij betreft geen twee verschillende dingen.

Veel beter is het om alle inwoners (dus niemand uitgezonderd) te wijzen op de duurzaamheidsgedachte, waarbij terughoudendheid ten opzichte van autogebruik (ook op zondag) moet worden gestimuleerd. Geloof me, er zijn genoeg inwoners in onze gemeente die dagelijks het roet van de ramen moeten vegen en zich moeten weren tegen stikstofoxyden. Stimuleer fietsgebruik en investeer in goede fietsenstallingen, niet alleen op de Boulevard. Voorzie tevens in goede trottoirs zonder scheve stoeptegels zodat inwoners ook op zondag de ‘benenwagen’ nemen en ouderen zonder struikelen (met rollator) hun supermarkt (of op zondag hun kerkgemeenschap) kunnen bereiken. Bij vervelende weersomstandigheden waarbij fietsen of lopen geen optie vormt, is het dan natuurlijk aan de gemeente om een ordentelijk parkeerbeleid te handhaven zonder opzichtige foutparkeerders en met minimale overlast voor omwonenden. Zó sla je als gemeente meerdere vliegen in één klap. Een meer neutrale positie van de gemeente, handhaven van het parkeerbeleid op zondag, omzien naar elkaar én het investeren in fiets- en wandelvriendelijke maatregelen kan zomaar bijdragen aan het gemeentelijke duurzaamheidsbeleid. Geduldig zien we uit naar het duurzaamheidsbeleid van het nieuwe college.