In de gemeenteraad is mede op verzoek van de ChristenUnie gesproken over de integratie van asielzoekers met een verblijfsvergunning.In oktober 2015 pleitte de ChristenUnie voor een visie op de integratie van asielzoekers én voor een gesprek met de samenleving over het asielvraagstuk vanwege de vragen en zorgen die er zijn. Vorige week donderdag lag een voorstel van het college van B&W op tafel. Hieronder de belangrijkste punten die de ChristenUnie heeft ingebracht.

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat burgemeester, wethouders en raadsleden met de samenleving in gesprek zijn over asielzoekers in relatie tot huisvesting, taal, normen en waarden, veiligheid, religie, werk, zorg en onderwijs. Niet eenzijdig via de media, maar in gesprek, face to face. Daarom werd opnieuw opgeroepen tot gesprekken met inwoners. “Haal per wijk of buurt bewoners, verenigingen, kerken, wijkagent, wijkraad en asielzoekers bij elkaar. Luister naar de zorgen, leg uit wat wordt gedaan, haal ideeën op voor goede integratie, en vraag wat anderen kunnen en willen doen”, zei ChristenUnie-raadslid Gert Varkevisser. Juist in het belang van alle inwoners en asielzoekers die hier mogen blijven moet gezamenlijk worden opgetrokken. De ChristenUnie zal hierop toezien.

Regels die in onze gemeente voor alle burgers gelden, moeten ook gelden voor asielzoekers die hier mogen blijven. “Zorg dat we geen tweederangs burgers krijgen, maar zorg ook dat er geen voorrangspositie wordt gecreëerd.” Verder is het zaak dat asielzoekers die reeds zijn ingeburgerd in onze maatschappij worden betrokken bij het integratiebeleid. Zij kunnen nieuwkomers goed op weg helpen.

De ChristenUnie heeft eerder gesteld dat snel moet worden gesproken over andere vormen van huisvesting dan via de bestaande sociale huurwoningen van Dunavie. Nu gaat 12% van de sociale huurwoningen naar asielzoekers met een verblijfsvergunning. Door de groei van het aantal vluchtelingen zal dat percentage, en daarmee de druk op de sociale huurmarkt, verder toenemen. Bijkomend probleem is dat omliggende gemeenten minder sociale huurwoningen hebben. Daardoor komen meer mensen met een lagere sociaaleconomische status, waaronder veel mensen met een allochtone afkomst, naar Katwijk. Deze mensen doen vervolgens relatief vaak een beroep op de bijstand in Katwijk. Ook neemt de concurrentie om het relatief schaarse laaggeschoold werk toe. De ChristenUnie wil daarom dat in regionaal verband afspraken worden gemaakt over huisvesting en vermindering van de druk op de Katwijkse woningmarkt. Op aandringen van de ChristenUnie gaat de gemeenteraad hierover binnenkort verder in gesprek.