Als het aan de ChristenUnie ligt komt er meer aandacht voor brandveilig wonen voor kwetsbare groepen. CU-raadslid Gert Varkevisser heeft dit thema aangekaart bij het college van B&W.

“De vergrijzing neemt toe en mensen met een zorgvraag moeten langer thuis blijven wonen. Ouderen, chronisch zieken, gehandicapten en mensen met een psychische aandoening hebben een verhoogd risico op brand(wonden). Ik vind dat we daar wat aan moeten doen. Het gaat om mensenlevens.”

Uit onderzoek blijkt dat onder mensen boven de 65 jaar ruim 2,5 keer zoveel doden vallen bij woningbrand dan bij mensen jonger dan 65 jaar. Als er niet verandert aan de brandveiligheid in de woningen van ouderen zal in de toekomst het aantal slachtoffers onder 65-plussers fors toenemen. Juist deze groep heeft te maken met gehoor-, reuk- en zichtverlies, vergeetachtigheid en verminderde mobiliteit, waardoor een verhoogde kans ontstaat op brand in de woning.

Een ander gevaar is koolmonoxide. Volgens de brandweer overlijden in Nederland elk jaar zo’n 11 mensen door koolmonoxidevergiftiging en worden gemiddeld 150 mensen per jaar met koolmonoxidevergiftiging opgenomen in het ziekenhuis. De Onderzoeksraad voor Veiligheid stelt dat de werkelijke omvang van de problematiek drie tot vijf keer zo groot is als nu wordt aangenomen en dat ouderen extra gevoelig zijn voor koolmonoxidevergiftiging.

Zorgen voor een brandveilige woning is een primaire verantwoordelijkheid van woningeigenaren en bewoners. De gemeente kan inwoners ondersteunen door ze te wijzen op de risico’s en hoe die te beperken. Bij henzelf en bij de familie of buren. Varkevisser: “Een voorlichtingscampagne kan goed helpen. Met de campagne ‘ik laat mijn ouders niet stikken’ worden mensen geholpen om hun ouders, die op leeftijd zijn, te behoeden voor brand(wonden). Met de ‘woningcheck’-app van de brandweer kun je je eigen huis beoordelen en handige tips krijgen.”

De ChristenUnie stelt ook voor om zelfstandig wonende ouderen, chronisch zieken, gehandicapten en mensen met een psychische aandoening – indien zij dat willen – thuis te bezoeken met het doel hen te adviseren over brandveilig wonen en waar nodig direct rook- en koolmonoxide melders te plaatsen. Varkevisser: “Het zou mooi zijn als deze huisbezoeken ook benut kunnen worden voor het signaleren van een eventuele hulp- of zorgvraag, eenzaamheid, verwaarlozing en armoede, zodat daar in overleg met de bewoner(s) gelijk actie op kan worden ondernomen.” Tot slot wil de ChristenUnie dat de gemeente met woningcorporatie Dunavie afspraken maakt over brandveilige huurwoningen.