In de gemeente Katwijk is geen beleid voor het organiseren van een referendum. D66 komt daarom met een initiatiefvoorstel voor het vaststellen van een referendumverordening.

“Als je als college je inwoners serieus neemt en het continu hebt over de participatie in onze gemeente, dan is het eigenlijk te gek voor woorden dat het organiseren van een referendum niet tot de mogelijkheden behoort.” aldus D66 raadslid Ralf Boland.

Landelijk gezien is de wet ‘Raadgevend referendum’ op 1 juli jl. in werking getreden. Volgens de Gemeentewet mag de gemeenteraad bepalen hoe ze lokaal invulling geeft aan een referendum. D66 wil daar nu heldere afspraken over maken. Ralf: “In ons voorstel kunnen alle kiesgerechtigde inwoners van de gemeente Katwijk straks, mits ondersteund door een flink aantal handtekeningen, een verzoek indienen voor een referendum. Dat is een duidelijk signaal van inwoners naar de politiek”. D66 denkt niet dat een referendum, ongeacht het onderwerp, valse hoop geeft aan burgers. “Het is aan de raad om ervoor te zorgen dat een referendum waarde heeft. Als je besluit een referendum te houden betekent dat dat je de inwoners goed inlicht over de mogelijkheden. En natuurlijk: wat doe je met de uitslag”.

In de Katwijksche Post van 27 augustus geeft het college argumenten tegen het referendum. D66 plaatst kanttekeningen bij de gebruikte voorbeelden. In 2005 sprak in Utrecht een meerderheid zich uit tegen de zondagsopening. Toch is die inmiddels een feit. “De burgemeester vertelt niet het hele verhaal: acht jaar na het referendum heeft de raad iets anders besloten. Daar zijn twee verkiezingen overheen gegaan. In 2013 heeft de raad een andere keus gemaakt in een andere tijd”.

Ook het voorbeeld van Ede ligt genuanceerder: “In Ede zijn een aantal deelvragen gesteld, waaruit bleek dat in Ede centrum een meerderheid wilde dat de winkels open konden. Zo heeft de raad daar juist geluisterd naar de inwoners: wel in het centrum, niet in omliggende dorpen.”

D66 pleit ervoor om de discussie over het lokale initiatief voor de zondagsopening en het initiatiefvoorstel voor een referendumverordening uit elkaar te houden. “We willen inwoners meer mogelijkheden bieden om invloed uit te oefenen. Het burgerinitiatief hebben we al, een referendummogelijkheid mist nog. Als je tegen die mogelijkheid bent omdat er een onderwerp is waar je liever geen referendum over hebt, dan is de participatie waar het college het altijd over heeft een wassen neus”.