Op donderdag 18 april is er weer een vergadering van de gemeenteraad en laten de raadscommissies zich informeren over onderwerpen of spreken een oordeel uit over de raadsvoorstellen. De vergadering begint om 19.30 uur met een aantal vaste agendapunten, waarna om 19.45 uur de raadscommissies aan de slag gaan.

Traject voor een financieel gezond meerjarenperspectief
Om 19.45 uur start in de ‘Raadzaal’ de oordeelsvormende sessie over het traject voor een financieel gezond meerjarenperspectief. Voor het jaar 2026 verwacht de gemeente een ontoereikende bijdrage vanuit het Rijk. Mede daardoor is vanaf 2026 de meerjarenraming niet meer sluitend.

Actualisatie kaders planning en control 2024
Om 20.30 uur start in de ‘Raadzaal’ de oordeelsvormende sessie over Actualisatie kaders planning en control 2024. Het college heeft nieuwe kaders voor het financieel beleid voor de gemeente voorgesteld. De wijzigingen betreffen onder andere het autorisatieniveau, de autorisatiehoogte, de stelpost prijsstijgingen en het samenvoegen van de voorjaarsbestuursrapportage en kadernota tot een voorjaarsnota. Omdat er nog vragen over sturing en inzicht leven heeft de raad dit punt op 4 april niet behandeld.

Voorrangsituatie fietsers op rotondes
Om 20.30 uur start in de ‘Strandzaal’ de oordeelsvormende sessie over de voorrangsituatie van fietsers op rotondes. In Katwijk hebben fietsers geen voorrang op de rotondes binnen de bebouwde kom. Hiermee wijkt Katwijk af van de landelijke richtlijnen van het CROW. Het college stelt de raad voor in te stemmen met het in voorrang brengen van fietsers op rotondes.

Besloten sessies
Tussen 19.45 en 21.15 uur zijn er twee besloten oordeelsvormende sessie in de ‘Boulevardzaal’ o.a. over het Leerlingenvervoer. In voorbereiding op de in 2024 te starten aanbestedingsprocedure voor het leerlingenvervoer heeft het college in samenwerking met de betrokken gemeenten een klanttevredenheidsonderzoek laten uitvoeren. Over de resultaten daarvan treedt de raad in overleg met het college.

Vanaf 21.15 uur start het vervolg weer van de gemeenteraad en worden er een aantal bespreekpunten afgehandeld.
– Verbouwing jongerencentrum Scum;
– Partiële herziening bestemmingsplan Valkenhorst;
– Verordening Maatschappelijke Participatie;
– Motie Betaalbare woningen voor jongeren en senioren.

De volledige agenda van de raad en de raadscommissies is hier te lezen.
(Tijdens het vooroverleg met de fractievoorzitters en de voorzitter zijn er nog wijzigingen van de agenda mogelijk).

Spreekrecht en de vergadering volgen
Tijdens de informatieve sessies kunnen inwoners/betrokkenen gebruik maken van het spreekrecht. Vooraf aanmelden voor deze sessies is niet noodzakelijk, maar is wel aan te raden. Vooraf aanmelden kan via een mail naar griffie@katwijk.nl of telefonisch via 071-406 5302.

De vergaderingen zijn live te volgen via katwijk.raadsinformatie.nl; de raadsvergadering en de vergaderingen over een financieel gezond meerjarenperspectief en voorrangsituatie op rotondes zijn ook te zien via RTV Katwijk.

Bron: Gemeente Katwijk
Foto: RTV Katwijk