De Katwijkse woningcorporatie Dunavie zal zich sterker inzetten op samenwerking met haar huurders. In de klantvisie van Dunavie, die momenteel wordt aangescherpt, staan kwaliteit van leven en stimuleren van zelfstandigheid van de huurders centraal. Huurders moeten kunnen wonen zoals zij dat zelf willen: dat betekent dat zij meer zeggenschap krijgen in de keuzes in en rondom hun eigen woning. Voor Dunavie betekent dit dat zij goed luistert naar de wensen van de huurders en de maatschappij en gericht is op continue verbetering van haar woningen. Onderdeel van de klantvisie is eveneens een tijdige en transparante communicatie.

De aankondigingen vallen samen met de publicatie van een nieuw visitatierapport dat de prestaties van Dunavie in de periode 2011 tot en met 2014 in kaart heeft gebracht. Een onafhankelijke visitatiecommissie heeft geoordeeld dat Dunavie regionaal bovengemiddeld presteert en wordt door de commissie aangemoedigd om haar huidige zakelijk beleid voort te zetten. Ze heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de volkshuisvestelijke opgave. Er zijn ondanks de verhuurdersheffing en de economische crisis mooie prestaties geleverd. Ook bleek uit het rapport dat Dunavie zakelijk en organisatorisch meer dan voldoende functioneert en haar financiën goed op orde heeft. Tegelijkertijd adviseert de commissie aan Dunavie om zich te blijven inspannen voor transparantere communicatie en grotere betrokkenheid van belanghebbende partijen.

Dunavie is blij met het goede oordeel van de visitatiecommissie op dit vlak, en ziet tegelijkertijd dat haar huurders terecht meer verwachten en betrokken willen zijn bij zaken die hun woonsituatie aangaan. Daarmee sluit Dunavie aan bij de brede maatschappelijke trend richting een transparantere verhouding tussen de burger en de (semi)publieke instanties die hem dienen.

Klantvisie

Daarom is besloten de huidige klantvisie verder te ontwikkelen en aan te scherpen. Centraal staat dat huurders zoveel mogelijk op eigen kracht beslissingen over hun woning moeten kunnen nemen. Wat dit betekent voor huurders en medewerkers wordt nu concreet uitgewerkt. Het gaat hierbij onder andere om meer interactie tussen Dunavie en haar huurders over de wensen voor hun woningen, maar ook over concrete duurzaamheidsopties en de vrijheid om zaken te veranderen aan hun huurwoning. Directeur-bestuurder Alfred Busser: “Wij zullen onze nieuwe klantvisie in de komende maanden zorgvuldig uitwerken om te komen tot goede maatregelen hiervoor. In gevallen waar huurders onze hulp vragen of nodig hebben, zal Dunavie die als vanouds bieden.”

Bovendien zal Dunavie de communicatie rondom haar beleids- en besluitvorming en de uitvoering ervan uitbreiden zodat huurders eerder en transparant geïnformeerd worden en hun reactie kunnen geven. De uitwerking van de klantvisie en de herziening van het communicatiebeleid vinden plaats in het eerste halfjaar van 2016. Dunavie zal belanghebbenden tijdig en periodiek informeren over ontwikkelingen en uitkomsten.

Over Dunavie

Dunavie is een woningcorporatie in Katwijk met zo’n 8.000 woningen, bedrijfspanden en garages. Zij biedt een passend thuis aan mensen die niet of moeilijk zelf in huisvesting kunnen voorzien. Dunavie is nauw betrokken bij haar huurders en de lokale samenleving. Samen met hen werkt Dunavie aan goed en betaalbaar wonen in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg voor nu en later.

Visitatierapport
Het visitatierapport is eind maart 2016 gepubliceerd en te vinden op de website van Dunavie (http://www.dunavie.nl/visitatierapport).

2 REACTIES

  1. Meer transparantie, betere communicatie en de huurdersparticipatie die erkenning geven dat de huurder ook daadwerkelijk mee telt. Dat is precies de reden dat wij enige tijd geleden het Huurdersplatform Katwijk hebben opgericht. Want wij zijn van mening dat de huurdersparticipatie in Katwijk onvoldoende wordt ingegeven door de 3 partijen die daar hun verantwoordelijkheid in dragen: Dunavie, SHD en de gemeente. We zijn dan ook blij verrast dat Dunavie nu het initiatief neemt en dit ook daadwerkelijk nu actief ter hand gaan nemen. Wij zullen de ontwikkelingen in ieder geval op de voet blijven volgen. Maar de eerste stap in de goede richting is wat ons betreft gezet.

  2. Dan moet wel de directie en zeker een deel van het personeel worden uitgewisseld.
    De directie heeft samen met haar MT meer als 7 jaar de huurders tot op het bot uitgekleed zonder enige andere noemenswaardige tegenprestatie dan matige woonkwaliteit tegen exorbitante huren.
    Herinneren wij even, een woonlasten onderzoek wees vorig jaar uit dat 27% v d huurders onder de armoede grens was gezakt oorzaak hoge huren.
    Denken wij even aan het probleem woonoverlast Dunavie heeft nooit iets voor de betroffen huurders gedaan om het probleem op te lossen.

Reacties zijn gesloten.