Dunea vindt het belangrijk om nog beter in contact te komen en goede contacten te onderhouden met de bezoekers van duingebied Meijendel. Om die reden is in 2009 de Belangenraad Meijendel opgericht.

Dit overlegorgaan komt vier keer per jaar bij elkaar. Voor deze raad zijn wij op zoek naar een nieuwe kandidaat-lid (m/v).

De Belangenraad bestaat uit tien deelnemers, waaronder vijf vertegenwoordigers van een aantal maatschappelijke organisaties. De overige vijf deelnemers hebben op persoonlijke titel zitting en vertegenwoordigen onze recreanten.

Nieuwe deelnemer
Wegens het aftreden van één van de leden op persoonlijke titel, zijn wij op zoek naar een enthousiaste en betrokken belangstellende die deel uit wil maken van de Belangenraad, iemand die bij wil dragen aan de discussies en advisering over natuur en recreatie in Meijendel. Vanwege de huidige samenstelling van de Belangenraad gaat de voorkeur uit naar een jongere kandidaat woonachtig in Den Haag, die met zijn/haar gezin regelmatig Meijendel bezoekt.

De Belangenraad is een adviesorgaan die gevraagd en ongevraagd adviezen uitbrengt aan de directie van Dunea over onze beheernota, gebiedsplannen en andere aspecten van het natuur- en recreatiebeheer in Meijendel. Ook komen er heel praktische zaken voorbij, zoals onderwerpen die direct over de beleving gaan. De Belangenraad is door Dunea ingesteld vanuit de gedachte dat wij bij het vaststellen en uitvoeren van ons beleid zo goed mogelijk rekening wil houden met de verschillende groepen bezoekers en hun wensen.

De Belangenraad komt minimaal vier maal per jaar bijeen van 19:30 uur tot en met 22:00 uur in ons Activiteitencentrum naast De Tapuit, bezoekerscentrum Dunea aan de Meijendelseweg 40 in Wassenaar. De leden van de Belangenraad worden benoemd voor een periode van maximaal drie jaar. Herbenoeming is slechts eenmaal mogelijk. De Belangenraad beschikt over een reglement en de leden van de Belangenraad hebben recht op een prestatie- en reiskostenvergoeding.

Heeft u belangstelling? Stuur dan een korte motivatie en uw cv voor 30 november 2015 naar de secretaris van de Belangenraad Meijendel: Bart van Engeldorp Gastelaars via b.engeldorp@dunea.nl