KATWIJK – Het college van B&W heeft dinsdag 23 januari de twee nog ontbrekende maatregelen voor het HOV voorlopig vastgesteld: de locatie voor het fiets-/voetgangerstunneltje onder de Zeeweg door en de route en halteren van het HOV rond het Vuurbaakplein. Wethouder Klaas Jan van der Bent: ‘Zowel de locatiekeuze van het nieuwe fietstunneltje als de aangepaste situatie rond het Vuurbaakplein en de Boulevard zuid zijn in overleg met de omgeving tot stand gekomen. Hoewel je tijdens zo’n participatietraject duidelijk merkt hoeveel verschillende meningen en belangen er spelen, weten we wel dat de maatregelen nu op draagvlak van een grote groep bewoners kunnen rekenen.’

Fiets-/voetgangerstunnel Waterloopje
Voor een goede doorstroming van de HOV-bussen en het overige verkeer is het noodzakelijk de huidige oversteek over de Zeeweg bij het Waterloopje te vervangen door een tunneltje. Dit tunneltje komt op dezelfde plek als de huidige oversteek te liggen. Tijdens het participatietraject voor de locatie van dit fiets-/voetgangerstunneltje zijn twee plekken besproken: het Waterloopje en de plek ter hoogte van het Roversbrugpad. Uit de bijeenkomsten en uit inspraakreacties bij de gemeenteraad bleek dat voor de locatie Waterloopje, dus dezelfde locatie als de huidige oversteekplaats, het meeste draagvlak is onder de omgeving. Ook heeft deze plek op basis van veiligheid en functionaliteit de voorkeur van verschillende adviespartijen (waaronder Veilig Verkeer Nederland en de Fietsersbond) en de Regionale Ambulance Voorziening Hollands Midden. Daarnaast kwam uit onderzoek naar de sociale veiligheid het tunneltje op deze locatie er beter uit dan bij het Roversbrugpad.

Route Boulevard/Vuurbaakplein
In de in 2015 vastgestelde Nota Voorkeursmaatregelen HOV was het Vuurbaakplein aangewezen als eindhalte voor het HOV. De bus zou op het plein halteren en, indien noodzakelijk, even wachten en vervolgens door middel van een keerlus draaien, om weer terug te rijden naar Leiden CS. Op verzoek van wethouder Klaas Jan van der Bent heeft de provincie Zuid-Holland ermee ingestemd om te onderzoeken of een keerlus op een andere locatie in de nabijheid van het Vuurbaakplein kon worden gemaakt. Het Vuurbaakplein wordt op deze manier ontzien wat ten goede kan komen aan de toekomstige herinrichting van het plein. Tijdens een participatietraject met de omgeving is gekeken naar twee alternatieven, waarbij de bus in zuidelijke richting doorrijdt over de Boulevard en aan het eind van de Boulevard keert. Tijdens de bijeenkomsten bleek dat de voorkeur van de omgeving ligt bij de variant waarbij er in- en uitstaphaltes komen op de Boulevard ter hoogte van het Vuurbaakplein, een uitstaphalte aan het einde van de Boulevard Zuid(zeezijde) en een instap/wachthalte zo’n 100 meter in noordelijke richting voorbij de aanwezige bebouwing richting het Vuurbaakplein. Voor deze oplossing heeft het college van B&W zich nu ook uitgesproken.

Gemeenteraad
Gezien de maatschappelijke betrokkenheid bij deze keuze hecht het college waarde aan het oordeel van de gemeenteraad. Daarom is de gemeenteraad verzocht dit onderwerp oordeelsvormend te bespreken. Dat gebeurt naar verwachting begin maart. Vervolgens neemt het college een definitief besluit over de locatie van de fiets- en voetgangerstunnel en de route over de Boulevard, en neemt ook de provincie Zuid-Holland hierover een definitief besluit.

Vervolg
Na het definitieve collegebesluit wordt gestart met het maken van de definitieve ontwerpen voor alle maatregelen in de openbare ruimte die voor de inpassing van het HOV afgesproken zijn. Naast het ontwerp voor de fiets-voetgangerstunnel en de haltes op de Boulevard, worden ook voor de rotonde Biltlaan/Rijnsoever en alle overige HOV-haltes definitieve ontwerpen gemaakt. Bij de uitwerking tot definitief ontwerp betrekt de gemeente – op delen van de route waar dat relevant is – de direct omwonenden.

Comments

comments

DELEN