KATWIJK – Het onderzoek naar de fusie van de twee grote christelijke basisschoolbesturen in Katwijk is afgerond. De gemeenschappelijke medezeggenschapsraden (GMR’en) van zowel de stichting PCOK als de stichting Hervormde Scholen Katwijk (HSK) hebben met de voorgenomen fusie ingestemd.

De besturen waren al eerder akkoord. Dat betekent dat de fusie aangemeld wordt bij DUO, de afdeling van het ministerie van OCW die de fusieaanvragen beoordeelt. Naar verwachting leidt dat tot een fusie per 1 januari 2018.

Volgens directeur-bestuurder Rindert Venema van de stichting PCOK zijn beide stichtingsbesturen blij met en dankbaar voor deze ontwikkeling. ‘Tegelijkertijd moet er nog een aantal zaken geregeld worden. Wanneer de definitieve goedkeuring van DUO komt, zullen de oprichtingsakte en de statuten bij de notaris moeten passeren. Er moet een nieuw stichtingsbestuur aantreden en een nieuwe GMR moet worden geïnstalleerd. In het kalenderjaar 2018 zullen we werken aan harmonisatie, een proces dat de nodige tijd en zorgvuldigheid vereist.’ Een nieuwe naam is nog niet bekend; aan de medewerkers van de stichtingen is gevraagd om suggesties.

HSK en PCOK
De stichting HSK en de stichting PCOK zijn twee grote christelijke schoolbesturen in Katwijk met in totaal 12 basisscholen (15 onderwijslocaties) en 3.500 leerlingen. Beide schoolbesturen zijn ervan overtuigd dat de kwaliteit van het onderwijs door een fusie nog verder verbetert. Bestuurstaken en de bedrijfsvoering kunnen op deze manier professioneler worden behartigd.

Verdere winstpunten zijn: beter aanbod in het kader van Passend onderwijs, grotere risicospreiding en een sterkere speler op het gebied van huisvesting en onderhandelingen met derde partijen.

Ruimte voor eigen identiteit
Beide organisaties benadrukken dat er ruimte blijft voor verschillen in de identiteit van de scholen. ‘Er kan vorm en inhoud gegeven worden aan de identiteit van de scholen zoals die in de huidige situatie bestaat. De samenwerking mag er niet toe leiden dat de scholen hun eigenheid verliezen. Scholen zullen dus hun eigen identiteit behouden.’

Comments

comments

DELEN