Vanuit het rijksbeleid is de kust van Katwijk en Noordwijk aangewezen als kustparel: een gebied met ontwikkelingsmogelijkheden. Hoewel er vanuit verschillende invalshoeken beleid is vastgesteld hoe de gemeente om wil gaan met de kust, mist er een duidelijk totaalbeeld van wensen en ambities voor de kust. Om eventuele ontwikkelingen van het kustgebied goed te kunnen kaderen, en om afgewogen keuzes voor dit gebied te kunnen maken, is er behoefte aan een duidelijke agendering voor de kust op basis van de bestaande kwaliteiten. Het college van B&W heeft daarom besloten om vooruitlopend op de omgevingsvisie dit voor de kust al in beeld te gaan brengen.

Kustgebied versterken
Met het versterken van de kust met een nieuwe waterkering en de verbreding van de duinen heeft Katwijk al een eerste belangrijke stap gezet naar een aantrekkelijke en veilige kust. Vanuit landelijke beleid, maar ook vanuit regionaal en Katwijks belang, liggen hier nog opgaven om het gehele kustgebied toeristisch, ecologisch en economisch nog sterker en aantrekkelijker te maken. Er wordt onder andere gekeken naar het zichtbaar maken van de Limes, recreatieve verbindingen, een botenpassage en de mogelijkheden van blue energy.

Integrale visie op het kustgebied
Het doel van de kustagenda is het inventariseren en benoemen van de verschillende kwaliteiten in de kust. Hiervoor wordt onder meer het bestaande beleid en de bestaande ambities voor de kust in beeld gebracht. Op basis hiervan worden de ruimtelijke uitgangspunten voor de kust bepaald. Ook de komst van de nieuwe omgevingswet, waarvoor de gemeente een integrale omgevingsvisie moet opstellen, vraagt om een duidelijke visie en kaders voor alle beleidsvelden, dus ook voor de kust. Op basis van de agenda kunnen in de omgevingsvisie duidelijke keuzes worden gemaakt voor ontwikkelingen vanuit de omgeving en voor door de gemeente geïnitieerde projecten.

Samenwerking
Bij het opstellen van de integrale visie op de kust zal de gemeente in eerste instantie de belangrijkste stakeholders hierbij betrekken. Voor een groot deel van de kust zijn namelijk wetten, regels en (gezamenlijke)visies van andere partijen aan de orde. Denk bijvoorbeeld aan de economische agenda Duin- en Bollenstreek. De gemeente zelf is trekker van Blue Port, waarin met vijf andere gemeenten wordt ingezet op het ontwikkelen van de watersport. Maar ook de provincie Zuid-Holland, het Hoogheemraadschap als beheerder en eigenaar van de grond, en omliggende gemeentes zijn belangrijke gesprekspartners. Het participatietraject voor de omgeving wordt gekoppeld aan de omgevingsvisie.

Comments

comments

DELEN