VALKENBURG – Langs beide kanten van de Wassenaarseweg, ter hoogte van de Mient Kooltuin, staan gemeentelijke monumentale barakken. De herontwikkeling van deze historische gebouwen met omgeving zijn onderdeel van de ontwikkeling van Locatie Valkenburg.

Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) is eigenaar van de barakken aan de zijde van de Mient Kooltuin. De barakken aan de overzijde zijn in eigendom van Dunea. Door landschapsarchitecten is opnieuw een studie verricht naar de mogelijke toekomst van dit Barakkenbos. Het college van burgemeester en wethouders wil dat er een zogenaamd Barakkendorp met groen accent ontstaat zodat de monumentale barakken en hun waarde als één geheel zo veel mogelijk behouden blijven. En er een deels openbaar groen gebied rondom de barakken ontstaat waar vooral bewoners van de nieuwe wijk maar ook uit de rest van Katwijk en bezoekers kunnen recreëren en het achterliggende duingebied beschermd wordt.

De mogelijkheden voor herbestemming zijn beperkt door de monumentale status van de barakken, de Natura 2000-status van het duingebied eromheen en de beperking door het waterwingebied. De studie geeft vanuit diverse invalshoeken de volgende adviezen: monumenten, ruimte, groen, historie. De conclusie is dat er twee manieren zijn om de barakken en hun omgeving een nieuwe bestemming te geven namelijk in de vorm van een Barakkendorp of Barakkenpark.

Herontwikkeling volgens model: het Barakkendorp
· Behoud van zoveel mogelijk barakken aan beide kanten van de Wassenaarseweg.
· Eventuele sloop van enkele barakken in duingebied als dit noodzakelijk blijkt voor de waterwinning.
· Nieuwe functies voor de barakken zoals: wonen, lichte bedrijvigheid en maatschappelijke functies. Vanwege de kwetsbaarheid van het duingebied zijn verkeersaantrekkende functies die te veel stikstof veroorzaken niet mogelijk.
· Gebied rondom de barakken wordt voor deel openbaar ingericht.

Herontwikkeling volgens model: het Barakkenpark
· Sloop van een groot aantal barakken aan de duinzijde om ruimte te maken voor natuurontwikkeling en recreatiemogelijkheden met onder meer een entree naar het achterliggende duingebied.
· Aan de duinzijde ter hoogte van de 1e Mientlaan blijven in het centrale gedeelte 4 barakken behouden. De rest wordt gesloopt.
· Nieuwe functies voor de barakken zoals: wonen, lichte bedrijvigheid en maatschappelijke functies. Vanwege de kwetsbaarheid van het duingebied zijn verkeersaantrekkende functies die te veel stikstof veroorzaken niet mogelijk
· Gebied rondom de barakken wordt helemaal openbaar ingericht.

Barakkendorp met groen accent
De gemeente Katwijk vindt het model Barakkendorp aangevuld met een zo openbaar mogelijk groen gebied, de beste keuze voor herontwikkeling. Een zogenaamd Barakkenbos met groen accent doet het beste recht aan de volgende uitgangspunten:
· Aanwijzing van de barakken als een geheel laat de waarde van de monumenten goed uitkomen.
· Bij het gebruik van de barakken in het waterwingebied zullen voorzieningen moeten worden getroffen, waarmee wordt geborgd dat de waterwinning niet in gevaar komt.
· Het gebied rondom de barakken openbaar toegankelijk te maken waar dit kan, sluit het beste aan bij het masterplan voor Locatie Valkenburg. Zo ontstaat een groene buffer voor de nog te realiseren woonwijk. Een buffer waar vooral bewoners van de nieuwe wijk maar ook uit de rest van Katwijk en bezoekers kunnen recreëren.
· Een goede groene inrichting van het barakkengebied kan daar aan bijdragen.
· Zo’n groen zone kan ook goed dienst doen als extra groene buffer vóór het nabijgelegen ecologisch belangrijke Natura 2000-gebied.

Vervolg
De gemeente gaat zo snel mogelijk met RVB en Dunea om tafel om te bespreken wat de volgende stap zal zijn op basis van de uitkomsten van dit onderzoek.

Comments

comments

DELEN