Op donderdag 15 februari houdt de commissie debatten over de evaluatie van de proef met verruiming van de openingstijden van de horeca, de uitbreiding van de parkeerregulering, de Veiligheidsagenda 2024-2027 en extra praktijkondersteuners bij de huisarts voor de jeugd. Bezoekers zijn welkom bij alle openbare vergaderingen; deze worden ook live uitgezonden.

Verruiming openingstijden horeca
Tussen 19.45 en 20.45 uur is er een debat over de evaluatie van de proef met verruiming van de openingstijden van de horeca. In de zomer van 2023 is een pilot gestart met de verruiming van de sluitingstijden van de horeca. Hiervoor is de algemeen plaatselijke verordening (APV) aangepast, zodat de burgemeester (tijdelijk) ontheffing kon verlenen van de openingstijden voor leden van het horecaconvenant. De evaluatie is positief en het college vraagt de raad om artikel 2:29, lid 9 van de APV aan te passen zodat de verruiming van de sluitingstijden kan blijven.

Veiligheidsagenda
Tussen 20.45 en 21.30 uur debatteert de commissie over de Veiligheidsagenda 2024-2027. De gemeenteraad stelt eens in de vier jaar de doelen vast die de gemeente nastreeft voor de handhaving van de openbare orde. Het college vraagt de raad om de veiligheidsagenda vast te stellen met de volgende vijf lokale veiligheidsprioriteiten: georganiseerde en ondermijnende criminaliteit, digitale veiligheid, veilige wijken, zorg en veiligheid en voetbalgeweld; en verder om € 90.500 in 2024 en 2025 voor een tijdelijke formatie-uitbreiding van 1 fte.

Uitbreiding parkeerregulering
Om 20.45 uur begint het debat over de uitbreiding van de parkeerregulering. Het college wil door uitbreiding van parkeerregulering – betaald parkeren in combinatie met parkeervergunningen – ruimte laten ontstaan voor meer (betaalbare) woningen, maatschappelijke voorzieningen én kwaliteit in de openbare ruimte. Het college vraagt de raad voor invoering daarvan, bij alle nieuwbouwwoningen in onze gemeente maximaal 1 parkeervergunning voor bewoners te verstrekken, met aftrek van parkeren op eigen terrein. Het college stelt voor de uitbreiding te beginnen in Rijnsburg, Witte Hek / Havenscharnier en Hoornes.

Praktijkondersteuners bij de huisarts voor de jeugd
Tussen 21.30 en 22.15 uur is er een oordeelsvormende sessie over Uitbreiding capaciteit praktijkondersteuner huisarts voor jeugd. Sinds 2019 financiert de gemeente de inzet van 1,5 fte praktijkondersteuner ggz bij de huisarts als een belangrijke schakel in de zorgketen waardoor jeugdigen met mentale klachten laagdrempelig, snel en lokaal geholpen worden. Vanwege de toename in hulpvragen en de wens verdere wachtlijsten te voorkomen wil het college de capaciteit uitbreiden met 1 fte en vraagt de raad hiervoor in 2024 incidenteel € 100.000 te onttrekken aan de reserve sociaal domein.

Besluit
De raad besluit vanaf 22.15 uur over:
– Extra middelen lokale aanpak isolatie;
– Verhoging budget startersleningen;
– Wijziging van de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2022;
– Decembercirculaire 2023.

Spreekrecht en de vergadering volgen
Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is niet verplicht, maar wel aan te raden, omdat de vergadering dan beter kan worden voorbereid. Aanmelden kan ook aan het begin van de vergaderingen. Vooraf aanmelden kan via een mail naar griffie@katwijk.nl of telefonisch via 071-406 5302.

De vergaderingen zijn live te volgen via katwijk.raadsinformatie.nl; de raadsvergadering en de vergadering over verruiming van de openingstijden van de horeca en uitbreiding parkeerregulering zijn ook te zien via RTV Katwijk.

Bron: Gemeente Katwijk