Op 18 januari gaat de commissie in gesprek met betrokkenen over de voorstellen om het gebied met betaald parkeren en vergunningen uit te breiden. De commissie laat zich ook verder informeren over de actualisatie van het financieel beleid. Daarnaast debatteert de commissie over de meerjarenvisie van Provalu, de hogere kostprijs voor hulp bij het huishouden en de Maatschappelijke Agenda. Bezoekers zijn welkom bij alle openbare vergaderingen; deze worden ook live uitgezonden.

Informatie
Tussen 19.45 en 22.00 uur neemt de commissie ruim de tijd om met meesprekers in gesprek te gaan over de uitbreiding van de parkeerregulering. Het college wil door uitbreiding van parkeerregulering – betaald parkeren in combinatie met parkeervergunningen – ruimte laten ontstaan voor meer (betaalbare) woningen, maatschappelijke voorzieningen én kwaliteit in de openbare ruimte. Het college vraagt de raad voor invoering daarvan, bij alle nieuwbouwwoningen in onze gemeente maximaal 1 parkeervergunning voor bewoners te verstrekken, met aftrek van parkeren op eigen terrein. Het college stelt voor de uitbreiding te beginnen in Rijnsburg, Witte Hek/Havenscharnier en Hoornes.

Om 19.45 uur behandelt de commissie de bespreeknotitie actualisatie financieel beleid, in vervolg op de informatieve sessie van 21 december, waarin onvoldoende tijd was om in te gaan op de mogelijke uitgangspunten ten aanzien van een herziening van de reserves.

Debat
Van 19.45 tot 20.30 uur houdt de commissie een debat over de Meerjarenvisie Provalu. De meerjarenvisie Provalu is een plan waarin staat hoe Provalu de komende jaren invulling geeft aan de sociale werkvoorziening, de participatie-voorziening beschut werken en re-integratie. Het college stelt de raad voor een zienswijze in te dienen. Hierin staat onder andere de oproep om meer kandidaten naar duurzame arbeid te bemiddelen (re-integratie). Ook benadrukt de zienswijze dat het belangrijk is dat Provalu financieel transparant is.

In een oordeelsvormende sessie om 20.30 uur behandelt de commissie de hogere kostprijs voor hulp bij het huishouden. Landelijke ontwikkelingen zullen leiden tot het stoppen van het resultaatgericht beschikken voor de Wmo-voorziening huishoudelijke hulp. Als betrouwbare contractpartner dient de gemeente reële tarieven te hanteren. Op basis van onafhankelijk kostprijsonderzoek en de dagelijkse praktijk stelt het college een tarievenwijziging voor. Het college vraagt de raad daartoe een structureel budget van € 313.000 beschikbaar te stellen.

Vanaf 21.15 uur is er een oordeelsvormende sessie over de Maatschappelijke Agenda. In 2019 is beleid, met een andere manier van werken, opgesteld over wat nodig is aan zorg, werk, opgroeien en ontwikkelen. Deze Maatschappelijke Agenda is door betrokkenen geëvalueerd en dat heeft geleid tot aanpassingen aan maatschappelijke ontwikkelingen met meer aandacht voor bestaanszekerheid, drugs, mentale gezondheid, cultuur en zelfredzaamheid voor jong en oud maar ook tot indicatoren gericht op inspanning en niet op prestatie.

Besluit
De raad besluit tussen 22.00 en 23.00 uur over:
– Actieplan verkeersveiligheid 2023-2026;
– Regionaal Beleidsplan Veiligheidsregio 2024-2027;
– Actualisatie archeologische verwachtings- en beleidskaart;
– Ontwerpregeling 13e wijziging wet gemeenschappelijk regeling Omgevingsdienst West Holland;
– Uitvoeringsprogramma fase 3 Verduurzaming gemeentelijk vastgoed.

Spreekrecht en de vergadering volgen
Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is niet verplicht, maar wel aan te raden, omdat de vergadering dan beter kan worden voorbereid. Aanmelden kan ook aan het begin van de vergaderingen. Vooraf aanmelden kan via een mail naar griffie@katwijk.nl of telefonisch via 071-406 5302.

De vergaderingen zijn live te volgen via katwijk.raadsinformatie.nl; de raadsvergadering en de vergadering over de uitbreiding van de parkeerregulering zijn ook te zien via RTV Katwijk.

Bron: Gemeente Katwijk