De raad vergadert op 30 juni, in het gemeentehuis. De raadscommissie laat zich informeren over de herziening van het participatiebeleid. Verder zijn er debatten over de energiecompensatie en de gevolgen voor de minimaregelingen, de financiën in de komende jaren en de aanleg van een warmtetransportleiding tussen Rijswijk en Leiden. De raad neemt een besluit over het bestemmingsplan Valkenhorst.

Herziening participatiebeleid
Naast burgerparticipatie wordt de gemeente steeds meer uitgedaagd om mee te doen in initiatieven vanuit de samenleving of wordt die uitdaging bewust in de samenleving neergelegd. Het college informeert de raad tussen 19.45 en 20.30 uur over hoe het de samenwerking met de lokale samenleving wil ontwikkelen.

Warmtetransportleiding
Tussen 20.30 en 21.15 uur is er een oordeelsvormende sessie over de warmtetransportleiding. De provincie en de Gasunie willen een ondergrondse warmtetransportleiding van circa 20 kilometer tussen Rijswijk en Leiden aanleggen. Door de warmtetransportleiding wordt het mogelijk om het bestaande warmtenet in Leiden en nieuwe lokale warmtenetten te voeden met restwarmte uit het Rotterdamse havengebied en eventuele nieuw aan te sluiten lokale bronnen. Het tracé komt mogelijk langs het Valkenburgse meer.

Energiecompensatie
Als huishoudens in problemen dreigen te komen doordat de energiecompensatie vanuit het Rijk niet voldoende is om de rekening te kunnen betalen, kan lokaal hulp worden ingeschakeld door het wijkteam, Grip op de Knip, het Budget Informatie Punt of energiecoaches. Soms is individuele bijzondere bijstand een mogelijkheid. De raad overlegt tussen 20.30 en 21.15 uur met het college over de voorgestelde maatregelen.

Besluit
De raad neemt vanaf 21.15 uur besluiten over:

Normenkader rechtmatigheidscontrole 2022;
Treasurystatuut 2022;
Vertegenwoordiging van de gemeente in gemeenschappelijke regelingen;
Begrotingswijziging Projectorganisatie opvang vluchtelingen Oekraïne;
Benoeming van een voorzitter van de raadscommissie;
Jaarstukken 2021;
Kaderbrief begroting 2023 en voorjaarsbestuursrapportage 2022;
Integraal Waterketenplan 2022-2026;
Aanleg warmtetransportleiding tussen Rijswijk en Leiden;
Eerste wijziging Doelgroepenverordening;
Bestemmingsplan Valkenhorst.

Spreekrecht en de vergadering volgen
Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is niet verplicht, maar wel aan te raden, omdat de vergadering dan beter kan worden voorbereid. Aanmelden kan ook aan het begin van de vergaderingen. Vooraf aanmelden kan via een mail naar griffie@katwijk.nl of telefonisch via 071-406 5302.

De vergaderingen zijn live te volgen via katwijk.raadsinformatie.nl. De raadsvergadering en de sessies over Herziening participatiebeleid en Energiecompensatie zijn ook te zien via RTV Katwijk.