Op verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) is de gemeente Katwijk in juni gestart met een haalbaarheidsonderzoek voor de vestiging van een (duurzaam) permanent opvangcentrum voor circa 600 bewoners in de gemeente Katwijk.

Uit dit onderzoek is gebleken dat de huidige locatie van het asielzoekerscentrum, de voormalige marinebarakken aan de rechterzijde van de 1e Mientlaan en vlak voor het voormalige vliegkamp, het beste passen bij de gestelde criteria, beleid, wet- en regelgeving. Het voorstel voor deze locatie wordt aan de gemeenteraad voorgelegd. Als de gemeenteraad akkoord gaat, moeten eventuele benodigde procedures nog worden doorlopen.

19 locaties
Allereerst is gestart met een inventarisatie van locaties die qua oppervlakte en beschikbaarheid in aanmerking zouden kunnen komen voor een eventuele definitieve locatie. Hier zijn 19 locaties uitgekomen. Deze locaties zijn vervolgens getoetst aan de belangrijkste criteria die gelden voor een asielzoekerscentrum. Denk hierbij aan de afstand tot voorzieningen, de mogelijkheid kantoren en andere faciliteiten nabij de locatie te plaatsen, de impact op de omgeving, de realisatietermijn en de planologische haalbaarheid. Ook is bekeken of het gemeentelijk beleid en de wet- en regelgeving een eventueel permanent centrum niet in de weg staan. Voor elke locatie is onderzoek verricht of de betreffende plek een reële kans maakt. De marinebarakken voldoen als enige locatie aan alle eisen. De omgeving is ook al geruime tijd bekend met een AZC. De afgelopen jaren hebben zich hier geen grote problemen voorgedaan. Aandachtspunt was en is de infrastructuur. Recent zijn hier nog verbeteringen in aangebracht door een fietspad aan te leggen. Verdere aanpassingen worden bezien bij de nadere invulling van de locatie. Direct omwonenden van de huidige opvanglocatie zijn door middel van een overleg en een brief op de hoogte gesteld van het voorgenomen voorstel aan de gemeenteraad.

COA en RVB akkoord
Het COA ziet in de locatie mogelijkheden tot een permanente, duurzame ontwikkeling van de huidige barakken en de omgeving. Duurzaam betekent in dit verband, dat de locatie zodanig wordt ontwikkeld dat het in de toekomst ook bruikbaar is voor andere functies. De eigenaar van het grondgebied, het Rijks Vastgoed Bedrijf (RVB) heeft zich in principe akkoord verklaard met het ontwikkelen van een permanent asielzoekerscentrum op de huidige locatie.

Van 1170 naar 600
Op dit moment worden aan de 1e Mientlaan 1170 asielzoekers opgevangen in twee tegenover elkaar gelegen locaties. Dit zijn tijdelijke opvangcentra, waarvan 1 januari 2016 het contract verloopt. Als de gemeenteraad akkoord gaat met het voorstel voor een permanent centrum voor maximaal 600 bewoners, wordt de ruimtelijke procedure hiervoor gestart. Ongeveer 600 bewoners zullen begin volgend jaar verhuizen naar een andere opvanglocatie buiten de gemeente Katwijk. Dit gebeurt geleidelijk en kan een aantal maanden in beslag nemen. Het voorstel is dat ongeveer 600 personen in de overgangsperiode gehuisvest blijven in Katwijk. Niet alleen voorkomt dat onnodige en vervelende verhuizingen, maar het zorgt ook voor continuïteit in de voorzieningen, zoals de aanwezige school, en levert een bijdrage aan de huidige hoge behoefte aan opvanglocaties. De meest recente opvanglocatie kan nog een tijdje fungeren als vervangende verblijfslocatie als de marinebarakken verbouwing nodig hebben. Daaarna wordt de semi-permanente bouw verwijderd.