KATWIJK – Er komt één maatwerkvoorziening voor alle klanten die gebruik maken van hulp bij het huishouden via de gemeente. Bij deze maatwerkvoorziening staat het resultaat van de ondersteuning aan de klant centraal. De nieuwe regeling gaat uiterlijk 1 oktober 2017 in.

Dit is het voorstel dat het college van burgemeester en wethouders deze week aan de gemeenteraad heeft voorgelegd. Het voorstel is in samenspraak met thuiszorgorganisaties en een afvaardiging van cliëntenraden tot stand gekomen.

Lichte tot intensieve ondersteuning
Het college stelt de gemeenteraad voor om de twee huidige voorzieningen voor klanten die hun hulp bij het huishouden via de gemeente geregeld hebben, om te vormen naar één voorziening. Voor alle klanten komt er een maatwerkvoorziening. Dit betekent dat de huidige algemene voorziening ‘Schoon en leefbaar huis’ (voor sommige klanten aangevuld met de vangnetregeling via de bijzondere bijstand) en de huidige maatwerkvoorziening (voor klanten die speciale begeleiding bij hulp bij het huishouden nodig hebben) uiterlijk per 1 oktober 2017 worden omgezet naar één maatwerkvoorziening. Deze resultaatgerichte maatwerkvoorziening bestaat uit verschillende ondersteuningspakketten, variërend van lichte tot intensieve hulp.

Keukentafelgesprekken
Met alle bestaande (en nieuwe) klanten gaan keukentafelgesprekken gevoerd worden. Tijdens deze gesprekken wordt al naar gelang de situatie en behoefte van de cliënt bekeken welke resultaten er in huis nodig zijn. In de beschikking (het besluit van de gemeente) die de klant vervolgens ontvangt, wordt het aantal uur ondersteuning niet meer gemeld. Alleen het resultaat wordt benoemd. De thuiszorgorganisatie stelt, op basis van het resultaat wat behaald moet worden, samen met de klant een ondersteuningsplan op. Hierin staat precies beschreven op welke ondersteuning de klant kan rekenen – en wat de klant of zijn of haar netwerk nog zelf doet. Dit is een nieuwe manier van werken die ook goed aansluit bij de behoefte van thuiszorgorganisaties om maatwerk te leveren bij de klant.

Financiën
De financiële bijdrage van de klant verandert ook. In de nieuwe situatie betalen alle klanten een eigen bijdrage aan het CAK in plaats van aan de thuiszorgorganisatie. Deze bijdrage is afhankelijk van het inkomen, vermogen, gezinssamenstelling en leeftijd. De eigen bijdrage is nooit hoger dan de kostprijs van de hulp bij het huishouden. In de praktijk betekent dit dat de meeste klanten zelf minder gaan betalen. Feitelijk gaat niemand er op achteruit, omdat aan de huidige regeling nog een tijdelijke tegemoetkoming van de gemeente is gekoppeld. Die tijdelijke tegemoetkoming komt dit jaar te vervallen. Als het huidige beleid was aangehouden, was de bijdrage voor de huishoudelijke hulp aanzienlijk gestegen. De gemeente gaat wel meer betalen voor het nieuwe beleid. De gemeenteraad is gevraagd om een verhoging van het budget van 500- tot 600.000 euro per jaar.

Klanten niet de dupe
Aanleiding voor de aanpassing van het beleid is onder andere de aanwijzingsprocedure die het ministerie van VWS eind 2016 is gestart. De staatssecretaris vond dat onze gemeente niet conform de Wmo 2015 zou handelen. Er is door de gemeente onderzocht welke alternatieven er zijn. Deze varianten zijn uitgewerkt en tegen elkaar afgewogen. Uitgangspunt daarbij is altijd geweest dat klanten hier niet de dupe van zouden worden. Wethouder Mostert geeft aan: “Ik denk dat we hiermee voor alle partijen een duurzame oplossing hebben gevonden, waar mee we duidelijkheid en rust kunnen bieden aan onze klanten”.

Besluit
De gemeenteraad neemt naar verwachting op 30 maart een besluit over de voorgestelde aanpassing. Alle klanten ontvangen direct na het besluit van de gemeenteraad een brief waarin zij over het vervolg worden geïnformeerd.

VIAFlickr