Deze uitspraak kwam onlangs uit de mond van Erik Jan van Kempen als directeur Woningmarkt bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK).

Hij stond aan de wieg van de nieuwe Woningwet 2015 en geeft duidelijk aan dat huurdersorganisaties breed moeten zijn samengesteld, en professioneel moeten kunnen werken met de juiste voeling met de achterban. Om deze groei te stimuleren heeft BZK de Woonbond, de koepelorganisatie voor alle huurdersorganisaties, een bedrag van één miljoen euro subsidie gegeven voor de komende drie jaar. Middels trainingen, workshops enz. worden leden van huurdersorganisaties door de Woonbond zo verder meegenomen bij alle ontwikkelingen in huurdersland.

Cees Oostindie, voorzitter van de Stichting Huurdersbelangen ‘de Duinstreek’ vindt dit een goede zaak: ,,Zo kan je een stevige gesprekspartner zijn aan de tafel samen met, zoals in Katwijk het geval is, de gemeente Katwijk en de woningcorporatie Dunavie. Maar met alle ontwikkelingen, en dat zijn er vele, heeft de SHD ook wel de juiste kennis nodig en daarom is bijscholing en verdieping continue noodzakelijk. Daar is met deze subsidie van BZK nu een schone extra taak voor de Woonbond weggelegd. En samen staan we sterk als huurdersorganisaties.”

Van Kempen van BZK: ,,Grotere verantwoordelijkheden voor de huurdersbelangenorganisaties scheppen ook verplichtingen. Ik vind het contact met de achterban, je huurders dus, heel erg belangrijk. We moeten professionaliseren maar zeker niet verambtelijken, anders word je onderdeel van de bureaucratie.” Oostindie is blij met deze reactie vanuit BZK: ,,Met onze 33 bewonerscommissies is geregeld overleg. Zij zijn onze ogen en oren in de wijken en de wooncomplexen, en dan niet alleen in het geval van mogelijke woonoverlast. Punten uit die contacten nemen we mee naar ons overleg met de gemeente Katwijk en Dunavie. En een achttal leden uit deze bewonerscommissies maakt ook nog deel uit van de klankbordgroep die ons als SHD- bestuur adviseert bij de te nemen besluiten. Zo hebben we woensdag 16 maart om 19.30 uur weer een uitwisselingsbijeenkomst met vertegenwoordigers van onze 33 bewonerscommissie in De Zwanenburg in Katwijk.”

Van Kempen: ,,Maar het belangrijkste bij alle huidige ontwikkelingen is dat woningcorporaties zich weer richten op hun kerntaak: betaalbare huisvesting bieden voor mensen die dat nodig hebben.” Oostindie: ,,Zo zie je maar dat in Katwijk echt niet altijd alles anders is.”