KATWIJK – Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg kennen een lang en interessant verleden. Sporen van dit verleden zijn terug te vinden in verhalen, gebouwen, objecten, het landschap en onder de grond. Die moeten behouden blijven en doorgegeven worden aan volgende generaties. In de erfgoedvisie staat beschreven hoe verbinding gemaakt wordt tussen het erfgoed en het heden zodat we in Katwijk goed kunnen blijven wonen, werken en recreëren. Het college van B&W heeft deze ontwerp-erfgoedvisie vastgesteld.

Naast de erfgoedvisie is er ook een erfgoedkaart opgesteld. Op deze digitale kaart staan de locaties en informatiebronnen over het Katwijks erfgoed. De kaart wordt regelmatig aangevuld en bijgewerkt. Nadat de visie is behandeld in de gemeenteraad wordt deze kaart via www.katwijk.nl/erfgoed ontsloten.

Samen met inwoners
De erfgoedvisie is samen met de inwoners van Katwijk tot stand gekomen. Tijdens drie bijeenkomsten zijn ideeën opgehaald en is de concept-erfgoedvisie besproken. De uitvoering wordt ook gezamenlijk met bewoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers opgepakt. Het initiatief ligt bij de gemeenschap; de gemeente ondersteund.

Concrete acties
In de visie zijn drie acties opgenomen waaraan in de komende jaren aan gewerkt gaat worden. Dit zijn:
1. Samenwerking in een erfgoedplatform. Een erfgoedplatform biedt bestaande projecten een podium zodat meer mensen hierover te weten komen, de initiatieven gaan steunen en eraan deel gaan nemen. Bovendien worden nieuwe initiatieven gestimuleerd door ideeën met elkaar te delen.

2. Het inzichtelijk maken van waardevol erfgoed in de erfgoedkaart. Op de erfgoedkaart staat het nu bekende erfgoed in Katwijk. Deze kaart wordt met het publiek gedeeld. Zo wordt het ook mogelijk dat er aanvullingen gegeven worden.

3. Het duurzaam behoud van het onroerend erfgoed. Om monumenten toekomstbestendig te maken en om duurzaam gebruik mogelijk te maken, worden duurzaamheidsmaatregelen genomen en leegstandbestrijding bevorderd.

Opmerkingen?
Binnenkort wordt de ontwerpvisie 6 weken ter inzage gelegd. Wilt u opmerkingen maken over de visie? Kijk dan op www.katwijk.nl/bekendmakingen. Daar vindt u de bekendmaking en hoe u een zienswijze in kunt dienen. Deze zienswijzen worden meegenomen in de definitieve erfgoedvisie die weer aan het college wordt aangeboden. Daarna wordt de erfgoedvisie door de gemeenteraad behandeld.

Comments

comments

DELEN