Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Katwijk heeft de begroting 2016 vastgesteld en aangeboden aan de gemeenteraad. Katwijk mag trots zijn op haar huishoudboekje voor de komende jaren.

De meerjarenbegroting met een bedrag van 159 miljoen euro (2016) aan uitgaven is sluitend. Er is voldoende ruimte voor investeringen en eventuele tegenvallers en de lasten voor burgers en bedrijven gaan per saldo niet omhoog. En dit alles ondanks de kortingen die het Rijk de gemeente heeft opgelegd.

In het afgelopen voorjaar was in de Kadernota 2016 al uitgegaan van een sluitende begroting. Dat komt doordat het college al in 2015 kritisch heeft gekeken naar het bestaande beleid en de bedrijfsvoering. De taakstelling voor verlaging van de personeelsformatie met 51 plaatsen heeft daarbij een belangrijke rol gespeeld.

De meeste belastingen blijven nagenoeg gelijk en stijgen met een inflatie van 0,9%. Alleen de precariobelasting op kabels en leidingen en de rioolrechten zijn met meer dan de inflatie verhoogd. Voor de rioolrechten is dit om te groeien naar een kostendekkend niveau. De afvalstoffenheffing kon opnieuw worden verlaagd.

De Brede Structuurvisie (BSV) blijft de kapstok voor de keuzes in wonen, werken, bereikbaarheid, toerisme en recreatie. Met een tussenevaluatie zijn de huidige trends en knelpunten in beeld gebracht en die laten een positief beeld zien. De woningmarkt leeft weer op, waardoor de kans om in te spelen op de woningbehoefte van de diverse doelgroepen vergroot wordt. De vraag naar woningen neemt toe. Met grote projecten als Westerbaan, hoogwaardig openbaar vervoer (HOV), Rijnlandroute en het nieuwe zwembad worden belangrijke stappen gezet. Ook de uitvoering van de economische agenda is inmiddels opgepakt.

De gemeente heeft de nieuwe taken voortvarend opgepakt. De Jeugd- en Gezinsteams zijn opgestart waarmee de inzet op preventief jeugdhulp wordt waargemaakt. Daarbij wordt gekeken naar een goede aansluiting met het jongerenwerk, sport en onderwijs. De gemeente wil graag dat iedereen naar vermogen meedoet in de samenleving, en zet zich daar – samen met bewoners, instellingen en partners in de regio – voor in. Ouderen en mensen met een beperking krijgen een passende ondersteuning om thuis te blijven wonen.

De komende jaren gaat onze aandacht vooral uit naar de zwakkere binnen de gemeente, door hen zoveel mogelijk te ontzien. Er is aandacht en zorg voor de werklozen, mensen onder de armoedegrens en opvang van asielzoekers. Daarvoor is het re-integratiebeleid, social return , woonlastenfonds, (bijzondere) bijstand, kwijtscheldingsbeleid, jeugdfonds en daadwerkelijke opvang van migranten. We kijken ook naar de betaalbaarheid van huur- en koopwoningen, wat is vastgelegd in de Woonvisie 2016-2019.

Maatregelen worden genomen om de vier wijken groener te maken. Verouderde openbare ruimte wordt per locatie aangepakt. Afvalscheiding wordt onder de loep genomen. En dat moet zoveel mogelijk aan de bron gebeuren, bij de inwoners thuis. Initiatieven voor energiebesparing krijgen volop de aandacht wat leidt tot een duurzaamheidsagenda.

Katwijk is ambitieus. De organisatie wil de beste dienstverlener van Nederland worden. Inwoners, bedrijven en instellingen vragen van de gemeente snelle, adequate en betaalbare diensten – of het nou om paspoorten, vergunningen of subsidiebesluiten gaat. Katwijk spant zich in om het haar klanten zo makkelijk mogelijk te maken, bijvoorbeeld via dienstverlening op afspraak en het gebruik van sociale media. Verbetering van kwaliteit en efficiency met behulp van Lean is een topprioriteit voor 2016. Alleen dan kan het college samen met de gemeenteraad, de voorzieningen en dienstverlening voor inwoners, bedrijven en instellingen op peil houden.