We hebben het jaar 2022 financieel goed afgesloten. Tegelijkertijd zien we dat door kostenstijgingen (prijzen en lonen), dat we met het geld dat we hebben minder kunnen doen. Daarbij is de verwachting dat gezien alle berichten en ontwikkelingen we ook minder geld van het rijk krijgen. Dat betekent dat we realistische keuzes moeten maken. Daar bereiden we ons op voor als we straks in de kaderbrief vooruit kijken naar de begroting 2024.

Het jaar 2022 sloot de gemeente Katwijk financieel positief af met 3,5 miljoen.  Een bijzonder jaar, met onverwachte gebeurtenissen en noodzakelijke uitgaven. De gemeente Katwijk moest afgelopen jaar snel bijspringen bij een deel van de inwoners en verenigingen door de extreme stijging van de energierekening en steeds duurder wordende uitgaven. We zien dat deze trend van stijgende prijzen zich voortzet, bij huishoudens, maar ook bij de gemeente. Niet alleen thuis moeten we op onze uitgaven letten, maar dit geldt ook voor het gemeentelijk huishoudboekje.

Wethouder financiën Jacco Knape: ‘Het afgelopen jaar hebben we gelukkig inwoners kunnen ondersteunen die dreigden het financieel niet meer te redden door de hoge energierekening. Daarnaast hebben we bijna 300 woningen gebouwd, bijvoorbeeld in De Horn en de Visserijschool. En zijn we gestart met de bouw van het Integraal Kindcentrum Windvang de Krulder. Het afgelopen jaar hebben we positief afgesloten. Maar we zien ook dat de kosten voor de gemeente fors stijgen. We kunnen met hetzelfde geld minder doen.’

Geen zekerheid voor de toekomst
We sloten het jaar 2022 positief af. Maar oplettendheid blijft geboden. De bijdragen vanuit het Rijk zijn onzeker en zullen naar alle waarschijnlijkheid afnemen. De loonkosten zijn meer dan verwacht gestegen en we hebben te maken met prijsstijgingen door de inflatie. Of we hiervoor volledig door het Rijk gecompenseerd worden is niet zeker. En ook de zorgkosten nemen al jaren toe. Dit zal betekenen dat we richting de Kadernota en de Begroting 2024 voor de uitdaging staan om realistische keuzes te maken.

Energiearmoede
Begin 2022 kwamen we voorzichtig uit de pandemie en konden we het ‘gewone leven’ weer oppakken. Wat al snel ruw verstoord werd door de oorlog in de Oekraïne. Door deze oorlog stegen de energieprijzen enorm. Inwoners dreigden in de financiële problemen te komen. De gemeente Katwijk kwam daarop snel met het zogenoemde Winterplan. Een plan om inwoners te helpen bij dringende financiële problemen op de korte termijn, met bijvoorbeeld de energietoeslag voor huishoudens met een inkomen tot 150% van het sociaal minimum.  En dit jaar zal de gemeenteraad een besluit nemen over een subsidie om inwoners te helpen hun huis te isoleren, het zogenoemde Katwijks Isolatiefonds (KIF). Zo wil Katwijk een einde maken aan energiearmoede.

Betaalbare woningen
Samen met de regio gaan we voor 65% betaalbare woningbouw. De gemeente wil dit mogelijk maken door hier afspraken over te maken met ontwikkelaars. Voor Valkenhorst bekijken we ook hoe we meer betaalbare woningen kunnen bouwen. Verder moeten de nieuwe regels rondom het verhuren van woningen eraan bijdragen dat meer inwoners kans krijgen een woning te kopen in Katwijk, Rijnsburg en Valkenburg en deze ook zelf te bewonen.

Zorg voor inwoners
Inwoners die het (tijdelijk) zelf niet redden moeten we ondersteunen. Dit vindt het college belangrijk, maar hier gaat ook veel geld naar toe. In 2022 is gewerkt aan de Service Organisatie Zorg (SOZ). Met deze samenwerking wil de regio ervoor zorgen dat elk kind dat zorg nodig heeft, de juiste zorg kan krijgen.

Verder vinden verschillende maatschappelijke organisaties en de gemeente elkaar steeds beter om gezamenlijk sneller te herkennen als het bij inwoners niet goed gaat. Zo kunnen we voorkomen dat problemen steeds groter worden en dure, specialistische hulp nodig is. Ook richten we er ons, met veel partners, op om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk inwoners mee kunnen doen. Onderdeel uitmaken van de samenleving zorgt ervoor dat inwoners zich gelukkiger en vitaler voelen.