Drie jaar na de start van Katwijk Marketing is, zoals afgesproken, een evaluatie uitgevoerd. Comclusie: ga zo door en blijf kritisch kijken.

Onderzocht is onder andere welke onderdelen van het uitvoerings- en organisatieplan zijn gerealiseerd, hoe de samenwerking met stakeholders is gegaan en of het gelukt is om het bedrijfsleven meer te laten bijdragen. Wethouder Jacco Knape: “Uit de evaluatie blijkt dat Katwijk Marketing het beste op de ingeslagen weg verder kan gaan. Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten maar ik ben tevreden met de uitkomst en bevestiging dat Katwijk Marketing goed bezig is”. Het college stelt daarom de gemeenteraad voor om de jaarlijkse structurele bijdrage van 157.000 euro aan Katwijk Marketing tot en met 2020 te verlengen.

Over het algemeen tevreden
Voor de evaluatie is deskresearch gedaan, een enquête gehouden onder de toeristische sector in Katwijk over het functioneren van en de samenwerking met Katwijk Marketing en er zijn interviews gehouden met ondernemers en evenementenorganisatoren. Hieruit is het volgende naar voren gekomen:
– Katwijk Marketing functioneert volgens de afspraken die elk jaar worden vastgelegd in de prestatieafspraken (SLA’s).
– De samenwerking met de stakeholders is aanzienlijk verbeterd. Over de kwaliteit van de activiteiten is men over het algemeen tevreden.
– Er is geen aanleiding om de focus van Katwijk Marketing bij de uitvoering van de Toeristische Agenda van de gemeente te wijzigen. Die blijft: meer inzet op marketing, aandacht voor de stad-kustverbinding Katwijk-Leiden en de organisatiestructuur van Katwijk Marketing verder ontwikkelen.
– Het bedrijfsleven draagt aanzienlijk bij aan de marketing van Katwijk. Vooral door het sponsoren (in geld en natura) van evenementen. De doelstelling dat in 2016 de bijdrage van het bedrijfsleven aan de marketing van Katwijk 50- 50% is, is ruimschoots behaald.

Verbeterpunten

– Creëren van toegevoegde waarde aan het KW! Label voor evenementen. Stem de verwachtingen af met betrokkenen en bepaal wat de doelstellingen zijn.
– Maak van het evenementenplatform niet alleen een netwerkmogelijkheid. Betrek evenementenorganisatoren bij het bepalen van de onderwerpen en zorg voor meer interactie in plaatst van het presenteren van de behaalde successen en geplande acties.
– Meet meer structureel de tevredenheid van de stakeholders om beter en gerichter in te kunnen spelen op verwachtingen. De resultaten kunnen op de platforms besproken worden.

Nieuwe prestatieafspraken
Wanneer de gemeenteraad besluit om de structurele bijdrage tot en met 2020 te verlengen dan maakt de gemeente met Katwijk Marketing nieuwe prestatieafspraken die jaarlijks geëvalueerd worden. Ook gaat de gemeente in gesprek hoe invulling gegeven kan worden aan de verbeterpunten.