De gemeente Katwijk wil verder aan de slag met duurzaamheid. Wethouder Jacco Knape: “Duurzaamheid leeft in de gemeente, maar mist focus voor een concrete aanpak. Daarom hebben we nu een duurzaamheidsagenda gemaakt.

In deze agenda zijn energie, afval en inkoop benoemd als de drie speerpunten voor duurzaamheid in de gemeente. Het is nu zaak om samen met inwoners en bedrijfsleven aan een duurzamere gemeente Katwijk te bouwen.”

Katwijk is volgens de nationale monitor duurzame gemeenten de duurzaamste middelgrote gemeente van Nederland. Maar er is nog veel winst te behalen. De gemeente Katwijk voert een actief duurzaamheidsbeleid en wil inwoners, bedrijven en instellingen stimuleren om duurzamer te denken en te handelen. De komende jaren wordt vooral ingezet op duurzame energieopwekking en –besparing, de afval- en grondstoffencyclus en duurzaam inkopen door de gemeentelijke organisatie. Een nog te benoemen duurzaamheidscoördinator zal de aansluiting zoeken met bestaande initiatieven en platforms, zoals Stichting 20Duurzaam20 en de aanjager en verbinder zijn van de duurzame inkoop bij de gemeentelijke organisatie.

Op het gebied van energie zal er goed samengewerkt moeten worden met platforms als 20Duurzaam20 en inwoners en bedrijfsleven om initiatieven op het gebied van energiebesparing te faciliteren en de bewustwording te vergroten. Ook wordt de samenwerking gezocht met bijvoorbeeld Dunavie om woningen te verduurzamen door ze beter te isoleren. De gemeente heeft een voorbeeldfunctie. Gemeentelijke gebouwen en scholen moeten gaan bijdragen aan de energiebesparing van de gemeente Katwijk. Zo zijn in het nieuwe Dorpshuis van Valkenburg zijn innovatieve toepassingen geïnstalleerd die slim omgaan met energie. De gemeente biedt straks voor inwoners mogelijkheden voor bijvoorbeeld duurzaamheidsleningen en gratis energiescans voor woningen.

Het gezamenlijke onderzoek met Hoogheemraadschap Rijnland naar de kansen en mogelijkheden van een Blue Energy Centrale is een voorbeeld van samenwerken op het gebied van duurzame energieopwekking. Voor wat betreft de duurzame energieopwekking stelt de gemeente het doel op 14% in 2020.

Wat de gemeente al doet en nog wil gaan doen staat in het Energieprogramma. Dit programma is niet in beton gegoten. De gemeente wil zo snel als mogelijk in gesprek met inwoners en bedrijfsleven om een goed en slim definitief Energieprogramma te maken.

Afval wordt steeds vaker grondstof. Om grondstoffen zoveel en zo snel mogelijk te kunnen hergebruiken is het belangrijk afval (grondstoffen) goed te scheiden. De gemeente Katwijk werkt daar aan met bewustwordingscampagnes en faciliteert het zoveel mogelijk met bijvoorbeeld aparte containers voor drankenkartons (nu al) en blikken (in 2016). Het doel is om het aandeel restafval zo klein mogelijk te maken en de kwaliteit van bijvoorbeeld de papier- of GFT-stroom zo hoog mogelijk te maken. Hoe sneller en beter dit hergebruikt kan worden, hoe meer we richting een circulaire economie groeien. In 2023 wil de gemeente 80% van het afval gescheiden inzamelen. Daar zijn de inwoners hard bij nodig. De gemeente zal daarom inzetten op informatievoorziening en bewustwording, samenwerking en het makkelijk maken van afval scheiden.

De overheid en dus ook de gemeente heeft een voorbeeldfunctie. Daarom is het een wettelijke verplichting voor overheden om uiterlijk in 2020 100% duurzaam in te kopen. De duurzaamheidscoördinator kan dit vanuit een centrale expertise oppakken, zodat de gemeente bewust en gericht duurzaam kan inkopen. De nieuwe aanbestedingswet, die april 2016 in werking zal treden, zal veel kansen bieden om duurzamer in te kopen. Die grijpt de gemeente graag.

De gemeenteraad moet deze voorstellen nog goedkeuren. Als de gemeenteraad de voorstellen bekrachtigt, gaat de gemeente aan de slag met het opstellen van de uitvoeringsplannen met behulp van het bedrijfsleven en inwoners op het gebied van Energie en Afval/Grondstoffen. Duurzame Inkoop is een interne klus voor de gemeentelijke organisatie.