Een tiental gemeenten heeft samen met initiatiefnemer gemeente Leiden besloten om een regionale omgevingsvisie op te stellen voor het gezamenlijke grondgebied .Beleid maken impliceert keuzes doen m.b.t. de weinige nog voor (her)bestemming beschikbare gronden. Die keuzen worden in eerste instantie door deskundigen en een stuurgroep gedaan die nauw betrokken zijn bij het proces. In de besluitvormingsfase zullen de gemeenteraden zich moeten uitspreken over het werkstuk.

Op woensdag 10 februari was er een bijeenkomst waarin raadsleden uit de 10 gemeenten op de hoogte werden gesteld van de 80% versie van de omgevingsvisie. Het was ook beperkt mogelijk daarover meningen te ventileren. Uit de aldaar gemaakte opmerkingen bleek dat de aanwezige raadsleden zich duidelijk bewust waren van het dilemma dat het ongestuurd doorgaan met woningbouw ten koste zou gaan van de laatste nog aanwezige open ruimte in de regio. Vanuit de samenstellers van de concept omgevingsvisie werd het belang van het behoud van het landschap als een belangrijke doelstelling voor de omgevingsvisie benadrukt. Dat laatste is ook bezien vanuit de economische invalshoek van groot belang. Dit bracht bij de aanwezigen de vraag op tafel wanneer in onze regio v.w.b. woningbouw het bordje “vol” wordt opgehangen. De mens (en de regio) leeft immers niet bij woningbouw alleen ?

In dit verband werd door Katwijkse raadsleden tijdens de genoemde bijeenkomst naar voren gebracht dat het merkwaardig is dat het Unmanned Valley initiatief tot nog toe niet is meegenomen bij de omgevingsvisie. Bij Valkenburg doet zich een keuze voor tussen woningbouw en zeer hoogwaardige werkgelegenheid. Het is noodzakelijk en zelfs onontkoombaar om hierover een bewuste en rationeel onderbouwde afweging te maken. De gemeenteraad van Katwijk heeft op 12 februari 2015 al unaniem een motie aangenomen om nader onderzoek te doen naar de kansen voor Unmanned Valley .

De gemeenteraadsfractie KiesKatwijk heeft naar aanleiding van het voorgaande alle argumenten die pleiten voor opname van Unmanned Valley Valkenburg in de Regionale Omgevingsvisie op een rijtje gezet. Dit is gebeurd in de vorm van een multi-criteria analyse waarbij de twee opties voor dit gebied, namelijk enerzijds woningbouw en anderzijds hoogwaardige en innovatieve bedrijvigheid in de vorm van Unmanned Valley, tegen elkaar worden afgewogen. De conclusies zijn opgenomen in het bijgevoegde rapport. De gebruikte wegingscriteria zijn rechtstreeks overgenomen uit de provinciale structuurvisie waaraan de regionale omgevingsvisie moet voldoen.

De uitkomst is dat op grond van de provinciale uitgangspunten (de zg. “rode draden”) die in de provinciale structuurvisie zijn opgenomen, de optie Unmanned Valley vele malen hoger scoort dan woningbouw op deze locatie. Hieruit moeten consequenties worden getrokken.

Op grond daarvan vraagt KiesKatwijk aan de samenstellers van de omgevingsvisie om Unmanned Valley Valkenburg in het voorbereidingsproces mee te nemen en om vervolgens expliciet en op transparante wijze een afweging te maken over de meest gewenste toekomstige bestemming van de polders waarop voorheen het Vliegkamp Valkenburg gevestigd was. Er kan niet voorbij worden gegaan aan een heroverweging van deze bestemming, alleen al omdat de wereld enorm veranderd is sinds het moment (lang voor de crisis) dat er voor woningbouw werd gekozen.
KiesKatwijk heeft dit rapport ter kennis gebracht van de Stuurgroep Omgevingsvisie 2040 en zal het rapport ook aan de leden van Provinciale Staten Zuid Holland aanbieden. Het onderwerp is tevens actueel omdat de provincie Zuid-Holland zeer binnenkort een rapport van Grontmij publiceert over Unmanned Valley Valkenburg.

Vorig artikelMoeder, dochter en paard te water
Volgend artikelTomos populair bij dieven