De gemeenteraad van Katwijk bespreekt 28 januari een programmatische aanpak van asiel en integratie. Het gaat in de kern om zaken die vooral op een viertal beleidsvelden geregeld moeten worden: huisvesting, arbeidstoeleiding, onderwijs en inburgering.Voorheen werd dat werk op beperkte wijze gecoördineerd. Integratie werd vooral overgelaten aan het particulier initiatief. Nu er een kleine vloedgolf aan klanten te verwachten is heeft men ingezien dat dit zo niet meer werkt. Vandaar die programmatische aanpak. Dat is allemaal zeer prima en zeer te prijzen. Er wordt ook een programmamanager op gezet die het geheel kan overzien. En het is iedereen duidelijk dat deze klus alleen maar samen met een aantal professionele ketenpartners te klaren is. Nogmaals perfect. En volgens de teksten hanteert men inmiddels ook een integrale invalshoek, het gaat dus niet alleen meer om slechts een huis en een uitkering. Tenslotte heeft men ontdekt dat creatieve oplossingen noodzakelijk zijn want er zijn niet genoeg huizen. Allemaal prima, maar wat kan er nog beter ?

Onder druk wordt blijkbaar alles vloeibaar. Er schijnt nu meer mogelijk te zijn dan voorheen en men wordt nu ook creatief omdat de wal het schip gekeerd heeft. Een kniesoor die daarop let, dus daarover geen onvertogen woord van onze kant. Toch denken wij dat het beter kan. De kern van de zaak is dat wij willen voorkomen dat de indruk wordt gewekt dat alleen nieuwkomers worden “gepamperd”, terwijl andere doelgroepen die dezelfde aandacht verdienen die in mindere mate krijgen. Omdat we het hier over een ingewikkeld onderwerp hebben waar ook snel misverstanden over ontstaan hebben we onze visie op asiel en integratie in een nota opgeschreven onder de titel “Gelijke monniken, gelijke kappen”. KiesKatwijk heeft eerder gepleit voor het bouwen van echt goedkope huurwoningen voor specifieke groepen, zoals starters of gescheiden mensen. Dunavie doet er niks aan en de gemeente was ook niet thuis. KiesKatwijk heeft eerder ook gepleit voor een programma voor het ophogen van het relatief lage opleidingspeil. “Je denkt zeker dat we hier achterlijk zijn” was een antwoord. Nu gaan we die dingen blijkbaar wel doen voor de nieuwkomers. Nogmaals alle hulde. Maar KiesKatwijk zal pleiten om onder het motto van “Gelijke behandeling” de doelgroep te verbreden tot de hele bevolking. Maar omdat hier nog heel veel meer over te zeggen is raden wij u aan onze nota “Gelijke monniken, gelijke kappen” te lezen via www.kieskatwijk.nl

Jaap Haasnoot
namens de fractie van KiesKatwijk