Het college stelt de gemeenteraad voor het krediet voor de nieuwbouw Emmaschool met 680.000 euro te verhogen. Het college volgt de landelijke normen voor kredieten voor de nieuwbouw van scholen. Deze normen zijn verouderd en te laag ingeschat voor de huidige marktsituatie. De marktprijzen stijgen en de norm is niet meer toereikend. Na bezuinigingen op het ontwerp en een extra bijdrage van het schoolbestuur is het totale tekort verminderd, maar door de vertraging en de marktontwikkelingen is 680.000 euro extra nodig om de nieuwe Emmaschool te kunnen bouwen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft vorig jaar juni op verzoek van het schoolbestuur de gemeenteraad gevraagd geld vrij te maken voor nieuwbouw. Dat de landelijke normen niet toereikend zijn, bleek al bij de aanbesteding die vorig jaar kort na de raadsbehandeling heeft plaatsgevonden. De laagste inschrijving op de aanbesteding viel toen 20 procent hoger uit dan de norm. Daarnaast heeft de aanwezigheid van gierzwaluwen en vleermuizen in het oude gebouw gezorgd voor vertragingskosten, omdat de sloop moest worden uitgesteld. In combinatie met de prijscorrectie door de marktontwikkelingen is de overschrijding  op dit moment  30 procent van de door het rijk gestelde verouderde norm. Nu vraagt het college de gemeenteraad akkoord te gaan met de ophoging van het krediet.

Goed schoolgebouw als gezamenlijk doel
Wethouder Gerard Mostert licht toe: “Als gemeente moet je zorgvuldig omgaan met de kas. Er zijn landelijke normen voor de financiering van nieuwe scholen. Die normen bepalen ook hoeveel wij van de Rijksoverheid in onze gemeentekas ontvangen. Dan wil ik me in eerste instantie aan die normen houden. Maar nu moeten we andere oplossingen bekijken. Dat hebben we samen met het schoolbestuur gedaan. Een goed en gezond schoolgebouw draagt bij aan goed onderwijs. Daar sta ik samen met het schoolbestuur voor. Daar ligt ook ons gezamenlijke doel.”

Het huidige oude schoolgebouw is sterk verouderd en te klein, er staan al jarenlang noodlokalen bij. Al sinds 2009 is de nieuwbouwoptie onderzocht, omdat onderkend werd dat de situatie niet meer voldeed aan de onderwijs- en huisvestingseisen. De Emmaschool vervult al meer dan honderd jaar een belangrijke rol in het basisonderwijs voor Rijnsburg.

Complex proces
Strikt genomen zou de gemeente het standpunt kunnen innemen, dat ze voor deze tekorten niet mag opdraaien, nu er in het gemeentefonds geen compensatie zit. Probleem blijft dan dat het schoolbestuur niet uitkomt met het huidige beschikbare budget. Dit is wat het college van burgemeesters en wethouders betreft dan ook geen optie. De gemeenteraad is daarom gevraagd het benodigde aanvullende krediet beschikbaar te stellen, zodat de nieuwbouw van de Emmaschool kan starten. De planning voor de nieuwbouw is: start sloop september 2017, en direct aansluitend start bouw december 2017. Het voorstel van het college wordt waarschijnlijk 26 juni in de gemeenteraad besproken.

Wim Driebergen, projectleider namens het schoolbestuur PCBO, vult aan: “Ik kijk uit naar het moment dat de nieuwbouw van de Emmaschool na jarenlange voorbereidingen eindelijk kan starten. Het was een complex proces.”

Herijking van de normen
De uitkomst van de aanbesteding voor de nieuwbouw van de Emmaschool heeft voor het college aangetoond dat de landelijke VNG-normen, die standaard gehanteerd wordt bij het vaststellen van kredieten, niet meer volstaan. Uit onderzoek blijkt dat de normen nooit voldoende zijn aangepast aan de in de loop der jaren gestelde zwaardere eisen op het gebied van bouwen en onderwijs. Daarnaast houdt de landelijke norm onvoldoende rekening met aanpassingen in een bebouwde omgeving, zoals nu in de kern van Rijnsburg speelt. Het bedrag dat de gemeente van de Rijksoverheid ontvangt voor deze taak is onvoldoende aangepast. Meerdere gemeenten hebben met deze problemen te maken. De norm moet volgens het college 30 tot 40% opgehoogd worden om aan te kunnen sluiten op de huidige marktsituatie in de bouwsector.

Comments

comments

DELEN