Op woensdag 15 en donderdag 16 juni worden er informatieve sessies gehouden over verschillende onderwerpen. Tijdens de hele vergadering kunt u meepraten en uw kennis delen of uw opvattingen kenbaar maken over de volgende 3 onderwerpen:‘Wijkwinkelcentrum en ontwikkelingen locatie TriPodia’,  hoofdlijnen ontwikkelkader Rijnsburg Noord en ‘Gevolgen Rechterlijke uitspraken huishoudelijke hulp en Wmo 2015’.

De gemeenteraad wil graag weten hoe de Katwijkse samenleving denkt over de voorstellen van het college en nodigt u daarom uit om hierover mee te praten. De raadsleden stellen vragen en geven nog geen standpunt. Aanmelden om gebruik te maken van het spreekrecht is niet verplicht, maar wel aan te raden, via griffie@katwijk.nl of (071) 406 53 02 . Zo kan de vergadering beter worden voorbereid. Aanmelden kan ook aan het begin van de sessie. Belangstellenden zijn ook welkom om te komen luisteren; daarvoor is aanmelding niet nodig.

Wijkwinkelcentrum en ontwikkelingen locatie TriPodia

Op donderdag 16 juni is vanaf 19.45  uur tot 21.15 uur  in de Burgerzaal van het gemeentehuis een informatieve sessie over ‘Wijkwinkelcentrum en ontwikkelingen locatie Tripodia’.

Het college heeft geconstateerd dat er geen noodzaak is om een zelfstandig gemeenschapshuis te realiseren in Katwijk Noord vanwege de reeds aanwezige ruimte op de verschillende locaties. Het college wil de  grote zaal functie van TriPodia behouden waarbij de Baptisten gaan exploiteren en er wordt gezocht naar samenwerking met de bibliotheek. Daarnaast is er een mogelijkheid van uitbreiding van de huidige supermarkt, waarbij er ook een kwaliteitsslag wordt gerealiseerd voor het wijkwinkelcentrum.

Hoofdlijnen van het ontwikkelkader voor Rijnsburg Noord

Op woensdag 15 juni is vanaf 19.30 tot 21.00 uur in de Burgerzaal van het gemeentehuis een informatieve sessie over de hoofdlijnen van het ontwikkelkader voor Rijnsburg Noord. In Rijnsburg Noord zijn er verschillende initiatieven van derden voor woningbouw, glastuinbouw, toerisme en recreatie. Om de afstemming hiertussen te optimaliseren is er behoefte aan een ruimtelijk kader en – programma voor particuliere en gemeentelijke initiatieven in dit gebied.

Het college informeert de raad over de uitkomsten en het participatieve traject rondom het opstellen van een ontwikkelkader voor Rijnsburg Noord. In de participatiebijeenkomsten zijn de belangrijkste thema’s geduid en is de hoofdopzet gemaakt voor het integraal ontwikkelingskader en uitvoeringsprogramma. Het college zal ingaan op de wijze waarop de participatie in de volgende fase is georganiseerd. In de bijeenkomst zullen de belanghebbenden worden uitgenodigd om hun ervaringen toe te lichten.

Gevolgen rechterlijke uitspraken over huishoudelijke hulp en Wmo 2015

Op donderdag 16 juni is vanaf 19.45 uur tot 20.30 uur in de Raadzaal van het gemeentehuis een informatieve sessie over ‘Gevolgen rechterlijke uitspraken over huishoudelijke hulp en Wmo 2015’.

Op 18 mei heeft de hoogste bestuursrechter uitspraken gedaan over huishoudelijke hulp in het kader van de Wmo waarmee een duidelijk kader wordt gegeven en richting aan de uitvoering van de wet. Duidelijk is dat ongeacht de gemaakte keuzes ten aanzien van de vormgeving van de ondersteuning en het karakter van de financiering geldt dat de afweging dient te berusten op een gedegen onderzoek van het individuele geval. Het college onderzoekt of de uitspraken aanleiding zijn om de verordening, beleid(sregels) en de uitvoering daarvan aan te passen om daarmee de wet na te leven.

Comments

comments

DELEN