Het is een bekend verschijnsel. Na de zomervakantie neemt het aantal echtscheidingsvragen fors toe in vergelijking met de rest van het jaar. Een deel van de echtscheidingen loopt uit op een vechtscheiding, waarbij de belangen van de kinderen uit het oog worden verloren.

Als het aan de ChristenUnie ligt wordt er meer geïnvesteerd in het voorkomen van vechtscheidingen. “Hulpverleners geven aan dat ze vaak te laat worden betrokken. Daar moet dus actie op worden ondernomen. Het vroegtijdig ondersteunen van kinderen en hun ouders bij (dreigende) scheidingen kan huwelijken en relaties redden en voorkomen dat kinderen (later) in de problemen komen”, zegt CU-raadslid Gert Varkevisser. Hij stelde het onderwerp vorig jaar aan de orde bij het College van Burgemeester en Wethouders. Zij beloofden na deze zomer met een notitie te komen over het verbeteren van de aanpak van vechtscheidingen.

Grote aantallen
Jaarlijks besluiten 70.000 stellen met minderjarige kinderen hun relatie te beëindigen. Een deel daarvan loopt uit op een scheiding die over de hoofden van kinderen wordt uitgevochten. Geschat wordt dat er 16.000 kinderen ernstige last hebben van de scheiding van hun ouders. Jaarlijks komen daar zo’n 3.500 nieuwe kinderen bij.

Grote gevolgen
Voor kinderen is een (v)echtscheiding bijzonder ingrijpend. Uit onderzoek blijkt dat kinderen van gescheiden ouders gemiddeld minder goed presteren op school, meer gedragsproblemen hebben, minder zelfvertrouwen hebben en dat zij meer problemen hebben met sociale relaties dan kinderen die opgroeien in gezinnen waarin de ouders bij elkaar blijven. Ook op latere leeftijd kan een scheiding tot problemen leiden, zoals: vroegtijdig schoolverlaten, depressie, vaker roken, overmatig alcoholgebruik en problematische relaties.

Hoge maatschappelijke kosten
Naast het persoonlijke leed en de ingrijpende gevolgen voor kinderen zijn er bij (v)echtscheidingen ook hoge maatschappelijke kosten. Zo kunnen scheidingen gevolgen hebben voor uitkeringen, de bijstand, de woningmarkt, juridische hulpverlening, de gezondheidszorg, de jeugdzorg en het onderwijs. In 2013 is berekend dat de totale maatschappelijke kosten van scheiding op jaarbasis grofweg 2,3 miljard euro betreffen.

Extra maatregelen
Als het aan de ChristenUnie ligt wordt samen met scholen, sportverenigingen, kerken, advocaten, huisartsen en jeugd- en gezinsteams besproken hoe signalen over dreigende (v)echtscheidingen eerder kunnen worden gesignaleerd en hoe vervolgens de juiste hulp kan worden ingezet. Varkevisser: “Het een maatschappelijk probleem waarbij ik vooral wil opkomen voor de positie van kinderen. Het is daarom belangrijk ouders te wijzen op de mogelijke consequenties van een (v)echtscheiding voor kinderen en op de mogelijkheden van hulp.”