De vangnetregeling voor mensen met een laag inkomen die hulp bij het huishouden nodig hebben, gaat per 1 juli 2017 mogelijk anders ingevuld worden. Voorop hierbij staat dat inwoners die gebruik maken van de huidige vangnetregeling er niet slechter op worden. De huidige regeling wordt tot 1 juli voortgezet. Voor inwoners die hulp bij het huishouden ontvangen via de algemene voorziening ‘schoon en leefbaar huis’ verandert er wat het college betreft tot 1 juli 2017 niets. Het college van burgemeester wethouders is er nog steeds van overtuigd dat de gemeente zorgvuldig handelt binnen de kaders die de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 stelt, maar is bereid andere mogelijkheden voor het financiële vangnet te onderzoeken. Uitgangspunt blijft: Niemand valt tussen wal en schip

Om mensen ondersteuning bij hulp bij het huishouden te bieden is er door de gemeente in 2015 een algemene voorziening in het leven geroepen, genaamd ‘schoon en leefbaar huis’. De inwoner betaalt in principe zelf de hulp. Voor inwoners van de gemeente Katwijk die de algemene voorziening echt nodig hebben en het niet uit eigen middelen kunnen betalen, is er een financiële regeling, gebaseerd op de bijzondere bijstand.

Onduidelijkheid
De staatssecretaris heeft naar aanleiding van Kamervragen in september aangegeven dat onze gemeente met deze vangnetregeling niet conform de Wmo 2015 zou handelen. De regeling mag volgens hem niet berusten op de bijzondere bijstand vanuit de Participatiewet. Hierover zijn gesprekken gevoerd met de staatssecretaris en medewerkers van het ministerie. De uitkomsten van deze gesprekken hebben helaas niet voor meer duidelijkheid voor de gemeente gezorgd. Het college van B&W wil niet oneindig in discussie met het ministerie blijven. Daarom heeft het college er voor gekozen te onderzoeken of er alternatieve financiële vangnetregelingen zijn die meer in lijn zijn met de visie van de staatssecretaris.

Klanten mogen niet de dupe worden
Uiterlijk 1 juli 2017 moet uit een door de gemeente uitgevoerd onderzoek blijken of we door kunnen gaan met de huidige regeling via de bijzondere bijstand. Andere mogelijkheden die meer in lijn zijn met de visie van de staatssecretaris zijn: een algemene voorziening met kortingsmogelijkheden voor bepaalde (inkomens-) groepen of de invoering van een maatwerkvoorziening. Voor alle drie de opties geldt dat klanten niet de dupe mogen worden.

Wethouder Gerard Mostert: “Ons uitgangspunt is altijd geweest dat er niemand tussen wal en schip valt. Dat gebeurt ook niet en het is wat mij betreft van groot belang dat dit ook zo blijft. Dit uitgangspunt staat voor mij boven de manier hoe we hier procedureel invulling aan geven.”

Maatwerkvoorziening speciale begeleiding blijft hetzelfde
Voor inwoners die speciale begeleiding nodig hebben bij hulp bij het huishouden is er al sinds 2015 een maatwerkvoorziening. Deze regeling staat niet ter discussie en wordt gewoon doorgezet zoals klanten dat nu gewend zijn

Comments

comments

DELEN