Het college heeft een nieuw doel: 80% afval scheiden in zeven jaar. In 2023 moet dit doel behaald zijn. Om dit doel te behalen moet de inzamelmethode worden aangepast. Hierbij hebben we u als inwoner nodig. Graag willen wij weten wat u vindt van het huidige inzamelbeleid, zodat we hier rekening mee kunnen houden bij de invoering van de nieuwe inzamelmethode. In september worden ruim duizend inwoners bevraagd over het inzamelbeleid.

Jaarlijks produceren we 13,5 miljoen kilo restafval. Omgerekend gooien we per inwoner vier kilo restafval per week weg. Dat is zonde, want drie van deze vier kilo restafval bestaat nog uit herbruikbare grondstoffen. Mits dit goed wordt gescheiden.

Onderzoek
Het onderzoek wordt uitgevoerd door onderzoekers van bureau Marintel. Zij selecteren een groep van ruim duizend inwoners die een representatieve afspiegeling vormen van de gemeente. Deze inwoners worden uitgenodigd om mee te doen, waarna een enquêteur de enquête persoonlijk komt overhandigen en ophalen. De uitkomsten van het onderzoek moeten een duidelijk beeld geven van de huidige tevredenheid over het afval inzamelbeleid. Ook geven de resultaten inzicht in knelpunten en nieuwe mogelijkheden voor de invulling van een nieuwe methode van inzamelen.

Omgekeerd inzamelen
Uit ervaringen van verschillende gemeenten blijkt dat het doel van 80% afval scheiden het meest haalbaar is met een andere inzamelmethode, namelijk ‘omgekeerd inzamelen plus’. Met deze methode worden de waardevolle en herbruikbare materialen zoals papier, plastic en GFT aan of nabij huis opgehaald. De inwoners scheiden dus het afval zelf (bronscheiding). Het restafval dat dan nog overblijft, wordt naar een restafvalcontainer op afstand gebracht. Door een tarief te koppelen aan de keren dat de restafvalcontainer wordt gebruikt, hebben inwoners invloed op de hoogte van hun afvalstoffenheffing. De gemeente Katwijk is voornemens deze methode in te gaan voeren. Hoe omgekeerd inzamelen plus precies wordt ingevuld, daarin betrekt de gemeente graag haar inwoners.

Meedenken
Het slagen van de methode ‘omgekeerd inzamelen plus’ hangt af van de juiste en op maat gemaakte invulling hiervan. Daarom start in 2017 een participatietraject waarin inwoners kunnen meedenken over de meest geschikte invulling van de inzamelmethode. Het tevredenheidsonderzoek dat deze maand van start gaat, geeft al een eerste indicatie van ideeën en aandachtspunten. Wethouder Gerard Mostert: “In dit traject kan iedereen op verschillende niveaus meedenken. De inbreng van inwoners is van groot belang om de slagingskans te vergroten. Want we kunnen het doel van 80% afvalscheiding alleen bereiken als degenen die het uiteindelijk moeten gaan doen, er ook 100% achter staan.”