De staatssecretaris van VWS heeft onlangs in het kader van interbestuurlijk toezicht de gemeente Katwijk aangesproken op strijdigheid van haar Wmo-beleid met de Wmo 2015. De staatssecretaris heeft vandaag tevens de kamervragen beantwoord n.a.v. het opstappen van de Adviesraad Sociaal Domein. De voormalige adviesraad is tevreden met deze stappen en voelt zich door de staatssecretaris duidelijk gesteund in haar oproep aan de gemeente het Wmo-beleid aan te passen.

Voorgeschiedenis
Op 23 mei bracht de Adviesraad Sociaal Domein advies uit aan B&W van Katwijk in reactie op uitspraken van de Centrale Raad van Beroep (CRvB) over de Wmo 2015, in het bijzonder de huishoudelijke hulp. Daarin riep de adviesraad de gemeente op om op de kortst mogelijke termijn en onverkort de uitspraken van de CRvB uit te voeren en daarbij de situatie van vóór 2015 weer als vertrekpunt te nemen voor de te volgen aanpak. Dit advies is uitvoerig door de adviesraad toegelicht, ook aan de gemeenteraad. In reactie hierop stelde de gemeente zich op het standpunt dat (de uitvoering van) haar Wmo-beleid geen aanpassing behoefde. Dit besluit van B&W, uitdrukkelijk bekrachtigd door de gemeenteraad, was op 6 juli j.l. aanleiding voor de adviesraad om in z’n geheel af te treden. Door mevrouw Keijzer (CDA) werden op 12 juli j.l. hierover kritische vragen gesteld aan de staatssecretaris van VWS. Deze zijn vandaag, op 13 september, beantwoord. De beantwoording van deze kamervragen zijn bij dit persbericht gevoegd.

Reactie van de staatssecretaris
Met een brief van 2 september heeft de staatssecretaris de Tweede Kamer geïnformeerd over de ondernomen activiteiten richting gemeenten bij de uitvoering van de Wmo 2015 en eventuele aanpassing van het beleid. Uit deze brief wordt duidelijk dat tot dusver drie gemeenten bestuurlijk door de staatssecretaris zijn aangeschreven. Volledigheidshalve verwijzen wij naar deze kamerbrief. Uit de beantwoording op de kamervragen van mevrouw Keijzer kan worden opgemaakt dat Katwijk één van deze drie gemeenten is geweest.

Actief voeren van keukentafelgesprekken is in geest van Wmo 2015
Kern van de kritiek van de adviesraad was dat de gemeente bij de invoering van de nieuwe Wmo bewust heeft nagelaten met bestaande cliënten een zogenaamd ‘keukentafelgesprek’ te voeren. In feite heeft de gemeente ervoor gekozen te werken met een “piepsysteem” en af te wachten hoeveel bezwaren zouden worden ingediend. De staatssecretaris herhaalt vandaag opnieuw dat het zijn voorkeur heeft om alle cliënten in de geest van de Wmo 2015 actief te benaderen. De voormalige adviesraad voelt zich hierdoor door de staatssecretaris duidelijk gesteund in haar opvatting.

Inkomenspolitiek via de bijzondere bijstand
De staatssecretaris heeft ook op een andere punt stevige kritiek op het Wmo beleid van de gemeente Katwijk ten aanzien van huishoudelijke hulp. De gemeente Katwijk heeft volgens de staatssecretaris onvoldoende opvolging gegeven aan uitspraken van de CRvB. Het huidige Wmo-beleid van Katwijk op het punt van de eigen bijdrage voldoet niet aan de Wmo 2015.
Met het huidige beleid wordt volgens de staatssecretaris materieel bewerkstelligd dat de bijdrage voor de algemene voorziening ‘schoon en leefbaar huis’ inkomens- en vermogensafhankelijk is. De staatssecretaris geeft in de beantwoording helder weer dat een dergelijk beleid (inkomenspolitiek via de bijzondere bijstand) niet aansluit bij de letter en geest van de Wmo, welke door de CRvB is bekrachtigd in haar uitspraken met een verwijzing naar de parlementaire geschiedenis.

Daarmee wordt overigens de conclusie van FNV Zorg en Welzijn gedeeld dat het koppelen van maatschappelijke ondersteuning aan het inkomen en vermogen van een cliënt niet is toegestaan. Hierover zijn onlangs door de PvdA Katwijk vragen gesteld aan het college.

Interbestuurlijk toezicht
Het gemeentebestuur is door de staatssecretaris inmiddels verzocht het Wmo-beleid alsnog in lijn te brengen met de Wmo 2015 en de uitspraken van de hoogste rechter, de Centrale Raad van Beroep.
De staatssecretaris vindt het niet aan hem om een oordeel uit te spreken over het functioneren van de gemeenteraad in Katwijk. De staatssecretaris spreekt wel uit dat de gemeenteraad van Katwijk met betrokkenheid voor zijn inwoners en cliënten zijn rol en verantwoordelijkheid voor de Wmo 2015 vervult. Tegelijkertijd is uitgesproken dat het de voorkeur heeft om alle clienten actief te benaderen naar letter en geest van de Wmo 2015. Er ligt nu een opdracht aan het college om in overleg met de gemeenteraad tot nadere voorstellen te komen en de staatssecretaris hierover te informeren.

Met het interbestuurlijk toezicht van de staatssecretaris en de beantwoording vandaag van de door mevrouw Keijzer gestelde kamervragen, is er volstrekte duidelijkheid verkregen op meerdere aspecten van het Wmo-beleid in Katwijk. Dit maakt het voor het college en de gemeenteraad eenvoudiger tot de juiste aanpassingen van het Wmo-beleid te komen naar zowel de letter als ook in de geest van de Wmo 2015. Daarbij past ook een heroverweging van het opmerkelijke besluit om het Wmo-overschot over 2015 in de algemene voorziening onder te brengen, en niet uitdrukkelijk te bestemmen voor zorgtaken.

Tenslotte
Als voormalige adviesraad herhalen wij onze oproep aan zowel het College van B&W als de gemeenteraad om bij het Wmo-beleid de belangen van kwetsbare en afhankelijke burgers (en dus niet primair de financiële doelstellingen) altijd voorop te stellen en daarmee ook in de geest van de Wmo 2015 te handelen. De burger moet er immers op kunnen vertrouwen dat de lokale overheid op zorgvuldige en betrokken wijze uitvoering geeft aan wettelijk opgedragen taken.

De leden van de voormalige Adviesraad wachten vanzelfsprekend met belangstelling de reactie van de gemeente Katwijk af.

Ingezonden

Comments

comments

DELEN